Warunki i zasady świadczenia Dwuletniej Gwarancji iMad

§ 1. DANE GWARANTA


iMad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ Spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000671524, posiadająca NIP 6793034438, REGON 121213363, adres do korespondencji oraz adres sklepu / serwisu: ul. Św. Filipa 13 lok. 5, 31 - 150 Kraków, dalej zwana „iMad”.


§ 2. PRZEDMIOT GWARANCJI

 1. Z wyłączeniem produktów objętych gwarancją w ramach AppleCare Protection Plan, na warunkach i zasadach opisanych poniżej, iMad udziela Kupującemu Dwuletniej Gwarancji iMad (dalej DG iMad) na sprzęt i akcesoria oznaczone marką Apple, zakupione w iMad (zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym), znajdujące się w oryginalnym opakowaniu (dalej Urządzenie), bez jakichkolwiek innych komponentów, obejmującej wady materiałowe i wady wykonania, tkwiące w sprzedanym Urządzeniu, pojawiające się podczas normalnego używania zgodnie z podręcznikami użytkownika Apple, danymi technicznymi i innymi opublikowanymi wytycznymi dotyczącymi Urządzenia Apple.
 2. Uprawnienie Kupującego, o którym mowa w ust.1, to dobrowolna dodatkowa gwarancja, w rozumieniu ustawy kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z późn. zm.) udzielona przez Sprzedawcę. Na jej mocy Kupujący uzyskuje prawa, które nie naruszają praw konsumenckich wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 z późn. zm.)
 3. Niezależnie od DG iMad, Kupujący może wykonywać swoje prawa wynikające z rękojmi za wady produktu. DG iMad nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza odpowiedzialności iMad, jako sprzedawcy, wynikającej z rękojmi. 

§ 3. OKRES GWARANCJI

 1. Okres DG iMad obejmuje okres 24 miesięcy i rozpoczyna bieg w dniu sprzedaży Urządzenia.
 2. iMad weryfikuje aktualność i ważność DG iMad na podstawie okazanego przez Kupującego dowodu sprzedaży oraz danych zawartych w systemie iMad i/lub systemie serwisowym Apple, w oparciu o numer seryjny Urządzenia.

§ 4. WARUNKI GWARANCJI

 1. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z DG iMad Kupujący w okresie gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Urządzenie wraz z dowodem zakupu bezpośrednio do salonu iMad, zgodnie z listą dostępną na stronie www.imad.pl, bądź też wysyłkowo za pośrednictwem strony internetowej www.imad.pl. Rejestrację konta opisano w tytule I § 2 Regulaminu sklepu internetowego oraz zasad świadczenia usług serwisowych iMad, dostępnym pod adresem https://imad.pl/regulamin/ (dalej Regulamin sklepu iMad)).
 2. Połączenia telefoniczne z iMad mogą być odpłatne, zgodnie ze stawkami operatora sieci telefonicznej, z którego usług korzysta Kupujący.
 3. Przed przystąpieniem do rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego iMad może wymagać od Kupującego udzielenia informacji dotyczących dowodu sprzedaży, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury iMad dotyczącej uzyskania usług gwarancyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu iMad.

§ 5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Urządzenie oddawane lub przesłane do iMad powinno być kompletne, zgodnie ze stanem z chwili zakupu. Dostarczenie niekompletnego Urządzenia, może wydłużyć okres naprawy i/lub ją uniemożliwić. Urządzenie powinno zostać zabezpieczone przez Kupującego przed uszkodzeniami, mogącymi powstać w trakcie transportu, co pozwoli wykluczyć czy usterka powstała u Kupującego czy w trakcie transportu, wobec czego iMad zaleca stosowanie oryginalnego opakowania.
 2. Przed oddaniem Urządzenia do naprawy gwarancyjnej Kupujący powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. W procesie naprawy gwarancyjnej zawartość nośnika danych takiego Urządzenia może bowiem zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana, co związane może być z utratą oprogramowania oraz wszelkich danych Kupującego, w szczególności haseł, kontaktów, dokumentów, plików muzycznych, zdjęć, filmów itp. Instrukcja dotycząca sposobu wykonania kopii zapasowej dostępna jest na stronie https://support.apple.com/pl-pl, lub w poradniku zamieszczonym przez iMad pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=i55GJFMq9BY,  jak też może zostać udzielona za pośrednictwem infolinii iMad, dane kontaktowe na stronie https://imad.pl.
 3. Kupujący we własnym zakresie nie jest uprawniony do otwierania, rozmontowywania Urządzenia, chyba że co innego wynika z podręcznika użytkownika dołączonego do Urządzenia. Otwarcie Urządzenia może powodować jego uszkodzenie lub też naruszenie zabezpieczeń, pozbawiając Kupującego roszczeń z tytułu gwarancji. 

§ 6. SPOSÓB ROZPATRZENIA I NAPRAWY GWARANCYJNEJ

 1. Po złożeniu przez Kupującego roszczenia na podstawie DG iMad, iMad według swojego wyboru:
  1. naprawi Urządzenie przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, równoważnych nowym częściom pod względem działania i niezawodności,
  2. wymieni Urządzenie na taki sam model zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, równoważnym nowym częściom pod względem działania i niezawodności.
 2. Czas naprawy Urządzenia uzależniony jest od rodzaju usterki oraz dostępności części podlegających wymianie. iMad dołoży wszelkich starań, by usługi serwisowe wykonane zostały bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Urządzenia. W uzasadnionych przypadkach, związanych szczególnie z koniecznością pozyskania dodatkowych komponentów, termin naprawy może ulec wydłużeniu. W razie opóźnienia iMad poinformuje Kupującego o przybliżonym terminie wykonania naprawy.
 3. Po wymianie Urządzenia lub jego części – nowe elementy zamienne przechodzą na własność Kupującego, a elementy wymienione (wymontowane) przechodzą na własność iMad, które tym samym nie podlegają zwrotowi Kupującemu.
 4. Bieg okresu DG iMad rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia Kupującemu Urządzenia wolnego od wad i/lub Urządzenia naprawionego. Jeżeli iMad wymieni jedynie część Urządzenia, niniejszej postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do części wymienionej.
 5. W razie drobnych napraw, nieingerujących w istotę Urządzenia, szczególnie takich, które nie uniemożliwiały korzystania z Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, okres DG iMad ulega wydłużeniu jedynie o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z Urządzenia w okresie naprawy.
 6. Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Urządzenie zostanie zwrócone Kupującemu w takiej konfiguracji, w jakiej zostało mu oryginalnie sprzedane, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach usługi gwarancyjnej iMad może zainstalować w Urządzeniu aktualizacje oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku aktualizacji zainstalowane w Urządzeniu programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z Urządzeniem lub mogą nie działać z Urządzeniem. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych, oprogramowania i informacji spoczywa na Kupującym. DG iMad nie obejmuje odzyskiwania danych oraz informacji, jak również ponownej instalacji programów w Urządzeniu Kupującego.
 7. Naprawa gwarancyjna w ramach DG iMad odbywa się na warunkach i zasadach określonych w niniejszym dokumencie oraz Regulaminie sklepu iMad, w szczególności postanowieniach III § 1 i 2 Regulaminu sklepu iMad, których znajomość i akceptacja przez Kupującego jest warunkiem świadczenia gwarancyjnego przez iMad. Zlecenie przez Kupującego naprawy gwarancyjnej stanowi jednocześnie jego oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje warunki uzyskanej DG iMad oraz wyraża zgodę na naprawę lub też wymianę Urządzenia lub jego części na nowy.
 8. W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie DG iMad (w szczególności z uwagi na: niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego gwarancją, upływ terminu gwarancji, wygaśnięcie gwarancji), iMad poinformuje Kupującego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko.

 § 7. WYŁĄCZENIA

 1. DG iMad obejmuje jedynie wady fizyczne, wynikłe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu. Niniejsza gwarancja nie dotyczy:
  1. części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania;
  2. drobnych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów narażonych na zużycie w ramach zwykłej eksploatacji, jak też zabrudzeń i wytarć;
  3. uszkodzeń powstałych w wyniku używania Urządzenia z produktem osoby trzeciej lub z produktem, który nie jest zgodny ze specyfikacjami Urządzenia, w tym oprogramowaniem do niego niedołączonym, nieoryginalnym i bez właściwych licencji. Specyfikacje dla wszystkich Urządzeń dostępne są na stronie internetowej https://apple.com w zakładce specyfikacje techniczne, a także są dostępne w salonach iMad;
  4. uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, zaniedbania, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, żywnością, zdarzeń losowych niezależnie od ich źródła, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych;
  5. uszkodzeń powstałych w wyniku używania Urządzenia w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Urządzenia;
  6. uszkodzeń powstałych w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności, zapylenia, w wyniku niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, przeprowadzania czynności serwisowych przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani Autoryzowanym dostawcą usług Apple;
  7. Urządzenia, którego stan wskazuje na zerwanie jakiejkolwiek plomby serwisowej, świadczący o ingerencji w Urządzenie, a nieprzeprowadzonej przez Apple, ani żaden Autoryzowany przez Producenta Apple serwis. Podobnie DG iMad nie są objęte Urządzenia zawierające przynajmniej jedną nieautoryzowaną część, tj. niestanowiącą części Urządzenia, lecz jej zamiennik.
  8. Urządzenia, które bez pisemnej zgody Apple lub iMad zostało zmodyfikowane tak, że zmienił się sposób jego działania lub możliwości. Dla uniknięcia wątpliwości, instalacja i korzystanie z aplikacji nabytych w Apple App Store lub z aktualizacji Urządzenia zgodnych ze specyfikacjami technicznymi opisanymi w jego instrukcji pozostają bez wpływu na niniejszą gwarancję;
  9. w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Urządzenia lub w przypadku, gdy iMad otrzyma informacje od właściwych organów publicznych, że Urządzenie jest kradzione, lub jeżeli Kupujący nie jest w stanie dezaktywować chronionych hasłem lub innymi środkami ochrony przed nieuprawnionym dostępem do Urządzenia, oraz gdy Kupujący nie jest w stanie udowodnić w jakikolwiek inny sposób, że jest autoryzowanym użytkownikiem (np. przedstawiając dowód zakupu).
 2. DG iMad nie obejmuje swym zakresem nieoznaczonego marką Apple sprzętu ani oprogramowania, nawet znajdującego się w opakowaniu lub sprzedawanego z Urządzeniem w chwili jego zakupu.
 3. DG iMad nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia Urządzenia, związanego z transportem do iMad, w przypadku, gdy Kupujący organizuje samodzielnie transport.

§ 8. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Na podstawie DG iMad Kupującemu przysługują wyłącznie uprawnienia, które zostały wyraźnie wskazane powyżej. Jednocześnie DG iMad nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw Kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gwarancja dotyczy wyłącznie Urządzenia kupionego w iMad na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych warunków DG iMad stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.