Facebook Pixel

Regulamin Promocji "iPhone SPA" (zwany dalej:"Regulaminem")

obowiązuje od dnia 31.08.2021 r. do odwołania

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji ,,iPhone SPA” (zwana dalej ,,Promocją’’) jest iMad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746933, NIP: 6793034438, REGON: 121213363, (zwana dalej ,,Organizatorem’’ lub ,,iMad’’).

2. Promocja, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dostępna jest w salonach prowadzonych przez iMad, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Treść niniejszego Regulaminu, lokalizacja salonów iMad i godziny otwarcia dostępne są na stronie www.imad.pl.

3. Promocja obowiązuje w terminie od 31.08 2021 r. do odwołania.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem Promocji jest osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

b) wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora, zgodnie z treścią przekazaną przez pracowników Organizatora w salonach prowadzonych przez iMad przez skorzystaniem z Promocji (zwany dalej „Uczestnikiem”).

3. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji 1 (jeden) raz w danym miesiącu kalendarzowym.

§3 ZASADY PROMOCJI

1.Promocją objęta jest usługa czyszczenia telefonów marki Apple, w skład której wchodzi:

a) Czyszczenie głośnika rozmów urządzenia;
b) Czyszczenie głośników muzyki / dzwonków urządzenia;
c) Czyszczenie mikrofonów urządzenia;
d) Dezynfekcja urządzenia;
e) Testy diagnostyczne;

2. W okresie Promocji cena Usługi wynosi 1zł.

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać:
a) elektronicznie na adres: reklamacje@imad.pl,
b) pisemnie na adres: iMad s z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.

2. W reklamacji składający reklamację powinien wskazać swoje imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, opisać przedmiot reklamacji.

3. O rozpatrzeniu reklamacji iMad poinformuje składającego reklamację pisemnie na adres wskazany w umowie sprzedaży oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku podania adresu e-mail przez składającego reklamację) w terminie 14 (czternastu) dni od jej przyjęcia.

4. Składający reklamację będący konsumentem, może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Reklamacje dotyczące zakupionych usług w ramach Promocji można składać w dowolnym sklepie iMad.

§5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku z Promocją w zakresie wskazanym w umowie sprzedaży jest iMad.

2. iMad wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ido@imad.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Dane będą przechowywane przez okres Promocji, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Promocji.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest:

a)  6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży;

b)  6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z wykonaniem przez iMad czynności związanych uczestnictwem Uczestnika w Promocji oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń;

c)  6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku wyrażenia zgody Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowych od iMad;

d)  6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia przez iMad obowiązków prawnych.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane lub udostępniane na podstawie stosownych umów innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz iMad, takich jak firmy świadczące usługi informatyczne, telefoniczne, serwisowe, księgowe, prawne, doradcze, usługi utylizacji na zlecenie iMad, a także podmioty z grupy kapitałowej Organizatora (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.). Dane osobowe Uczestnika mogą być także przekazywane lub udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Dane osobowe Uczestnika nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym nie służą do profilowania).

9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika dostępne są pod adresem: https://imad.pl/polityka-prywatnosci.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługą nie są objęte Uszkodzenia i Usterki Urządzenia, które zostało poddane przeróbkom, przebudowie lub którego Numer IMEI/SN został zmieniony, usunięty lub stał się nieczytelny, z wyłączeniem przypadków, gdy Numer IMEI/SN został zmieniony w ramach procedur opisanych w Regulaminie.

2. Usługa nie obejmuje napraw uszkodzeń:
a) wynikających z niedopełnienia obowiązków wynikających z instrukcji producenta dotyczących korzystania z Urządzenia (w przypadku Usterki),

b) spowodowanych zatopieniem lub zalaniem Urządzenia,

c) o charakterze estetycznym, takich jak: zarysowania, otarcia i inne uszkodzenia tego rodzaju nie mających wpływu na działanie Urządzenia,

d)  polegających na zużyciu lub stopniowym pogarszaniu się jakości pracy Urządzenia,

e)  akcesoriów nabywanych wraz z Urządzeniem, takich jak: ładowarki, słuchawki, kable połączeniowe oraz naklejek Pay Pass, szkła hartowanego czy etui,

f)  w Urządzeniach, których naprawa została wykonana przez osobę lub punkt naprawczy do tego nieupoważniony, a także powstałe w związku przyczynowym z taką naprawą (w przypadku Usterki),

g)  w Urządzeniach, w których doszło do modyfikacji lub ingerencji w oryginalne oprogramowanie systemowe dostarczonego przez producenta.

3. Usługa nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych ani zgrywania danych znajdujących się w pamięci Urządzenia.

 

Filtry