Facebook Pixel

Regulamin sklepu internetowego oraz zasad świadczenia usług serwisowych iMad

I. Wstęp

§ 1. Postanowienia ogólne.

 • 1. Właścicielem sklepu internetowego oraz serwisu sprzętu komputerowego oraz urządzeń telefonicznych jest iMad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50 (kod pocztowy 00-025), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746933, NIP: 6793034438, REGON: 121213363, zwana w dalszej części Regulaminu „iMad”.
 • 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady rejestracji i posiadania konta Klienta na portalu działającym na stronie internetowej iMad pod adresem www.imad.pl (dalej: portal) oraz zasady korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem tej strony przez Klienta, w tym sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym iMad, zwanym w dalszej części Regulaminu „sklepem internetowym” oraz zlecenia usług serwisowych sprzętu komputerowego firmy Apple, obejmujących oryginalne części lub ich zamienniki (dalej: sprzęt Apple), oddanego do naprawy przez Klienta.
 • 3. Prezentowane na stronie internetowej iMad produkty i treści nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • 4. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 5. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z portalu: sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome, konieczne oprogramowanie: Adobe Reader, rozdzielczość: 800x600. iMad dokłada starań, aby korzystanie z portalu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z portalu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5. Powyższe minimalne wymagania techniczne odnoszą się do aktualnej wersji portalu z chwili wejścia Regulaminu w życie. Z uwagi na stałe udoskonalanie portalu, sklep internetowy może nie działać prawidłowo na starszych wersjach przeglądarek.
 • 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Niniejszy Regulamin Klient otrzymuje również w pliku PDF jako załącznik do wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, zawierającej link weryfikacyjny, otrzymywany przy rejestracji konta Klienta iMad.
 • 7. Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 8. Jednoosobowy Przedsiębiorca to osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 wraz ze zmianami), tj. prowadząca zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów znajdują zastosowanie również do Jednoosobowych Przedsiębiorców wyłącznie jeśli Jednoosobowy Przedsiębiorca zawiera za pośrednictwem portalu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 9. Dane osobowe Klientów iMad będą przetwarzane przez iMad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administratora tych danych. W zakresie, w jakim Klient korzysta z uprawnień przysługujących Mu wobec producenta sprzętu, administratorem Jego danych będzie Apple Inc. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

§ 2. Rejestracja konta Klienta iMad.

 • 1. Zamówienia produktów oraz zlecenia usług serwisowych można składać wyłącznie poprzez własne konto Klienta założone na stronie internetowej iMad, po uprzedniej rejestracji oraz uzupełnieniu danych Klienta na koncie, niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia (oznaczonych jako dane obowiązkowe).
 • 2. Założenie konta Klienta następuje poprzez rejestrację, która wymaga wypełnienia w języku polskim formularza rejestracyjnego dostępnego na portalu oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestrację, poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego, otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu adres mailowy. Rejestracji można dokonać uprzednio lub też w momencie pierwszego zakupu produktu lub pierwszego zlecenia usługi serwisowej.
 • 3. Rejestracja konta Klienta daje możliwość dokonywania zakupów lub zleceń usług serwisowych, wielokrotnie za pośrednictwem konta, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych oraz korzystania z promocji dla Klientów, jak też pozwala na zlecenie usług serwisowych sprzętu firmy Apple zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 • 4. Klient wypełniając formularz rejestracji swojego konta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek Jego działań, w szczególności podania nieprawdziwych danych, posłużenia się danymi w sposób nieuprawniony lub dokonania zakupów lub zlecenia napraw na rachunek osób trzecich.
 • 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości podawanych przez niego danych przed ich przekazaniem iMad, w szczególności w zakresie wskazanego adresu wysyłki i danych potrzebnych do zaksięgowania zakupu lub usług serwisowych.
 • 6. iMad jest uprawniony do zablokowania konta Klienta, w przypadku, gdy Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub w inny, sprzeczny z prawem sposób korzysta ze swojego konta. 

§ 3. Uprawnienia Klienta iMad.

 • 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a także Jednoosobowy Przedsiębiorca zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej), mogą zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2020.287) odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego iMad w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny.
 • 2. W takim samym terminie, liczonym od dnia zawarcia umowy, konsument oraz Jednoosobowy Przedsiębiorca uprawnieni są do odstąpienia od umowy na usługi zawarte za pośrednictwem portalu iMad.
 • 3. W celu odstąpienia od umowy konsument oraz Jednoosobowy Przedsiębiorca zobowiązani są do złożenia iMad w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu – Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 4. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, opisane w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych iMad (także w przypadku wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego iMad) lub zlecania usług bezpośrednio w punktach serwisowych iMad.
 • 5. W przypadku usług zamawianych online, co do których konsument lub Jednoosobowy Przedsiębiorca złożył przy zamówieniu żądanie przystąpienia do ich wykonywania przez iMad przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, skorzystanie przez konsumenta lub Jednoosobowego Przedsiębiorcę z prawa do odstąpienia od umowy nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty za usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy.
 • 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub usługi, która wiąże się z korzystaniem z urządzeń udostępnianych Klientowi przez lub za pośrednictwem iMad, konsument lub Jednoosobowy Przedsiębiorca zobowiązani są do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, na swój koszt. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, konsument oraz Jednoosobowy Przedsiębiorca ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy lub usługi.
 • 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, iMad zwróci konsumentowi lub Jednoosobowemu Przedsiębiorcy kwotę odpowiadającą dokonanej przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. iMad może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub Jednoosobowego Przedsiębiorcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub Jednoosobowego Przedsiębiorcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz Jednoosobowemu Przedsiębiorcy w wypadkach umów:
  • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Przedsiębiorcy Jednoosobowego lub służąca zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb;
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • h) w której konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy Jednoosobowemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Jednoosobowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu ich przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 9. Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
 • 10. Po otrzymaniu przesyłki od iMad i stwierdzeniu, że paczka nosi oznaki zniszczenia (dla przykładu w formie nacięcia, nakłucia, wgniecenia opakowania), Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki, a w przeciwnym razie, by uniknąć wątpliwości co do momentu powstania szkody, zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy lub produkt został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Klient zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz Jednoosobowego Przedsiębiorcy.
 • 11. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się, aby Klient dołączył do reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru produktu w obecności dostawcy przesyłki i przez niego podpisany.
 • 12. iMad zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz bez wad. Reklamacji podlegają rzeczy posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną.
 • 13. Klient powinien przekazać iMad reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego przewidzianych na adres siedziby iMad wraz z informacją zawierającą w szczególności: dane Kupującego, wskazanie produktu, który jest reklamowany oraz opis niezgodności (wad), roszczenia Kupującego. Kupujący powinien również udostępnić nabyty produkt celem weryfikacji podstaw reklamacji.
 • 14. Klient może dostarczyć reklamowany produkt osobiście do jednego z salonów iMad, których adresy dostępne są na stronie https://imad.pl lub przesyłając na adres: iMad ul krucza 50 Warszawa 00-025 Dostarczenie wadliwego produktu do iMad odbywa się na koszt iMad. W tym względzie iMad zaleca Klientom uprzedni kontakt pod numerem 12 200 24 30, gdzie pracownik infolinii iMad pomoże w zorganizowaniu transportu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, iMad naprawi bądź wymieni reklamowany produkt na wolny od wad lub zwróci wartość reklamowanego produktu przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 • 15. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
 • 16. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Klienta. Nieodebranie takiej przesyłki przez Klienta, skutkuje pozostawieniem jej do odbioru przez Klienta w salonie iMad, do którego oddany został reklamowany sprzęt. W takim przypadku iMad wzywa Klienta do odbioru produktu wyznaczając w tym celu dodatkowy 14 dniowy termin na jego odebranie. Jeżeli Klient, mimo skierowanego przez iMad wezwania do odbioru produktu, zaniecha jego odbioru, iMad uprawniony jest obciążyć Klienta kosztami z tytułu bezumownego przechowywania – część III § 1 ust. 15 stosuje się odpowiednio.
 • 17. Klientowi przysługuje na zasadach przewidzianych w prawie również reklamacja dotycząca świadczenia usług przez iMad, związanych z posiadaniem przez Klienta konta na portalu. Miejscem zgłoszenia takiej reklamacji jest siedziba iMad, reklamacja winna w szczególności zawierać: dane Klienta oraz opis nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu reklamacyjnemu.

II. Sklep on-line

§ 1. Informacje o produktach i składanie zamówień.

 • 1. Sprzedaż produktów prezentowanych w sklepie internetowym następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu, prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy, lecz złożenie przez niego oferty kupna określonego produktu, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji, w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia i dostępności zamówionego produktu.
 • 3. iMad do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia nie gwarantuje dostępności produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego, dochowując w tym zakresie wszelkich starań by informacje na stronie o dostępności produktu w magazynie lub możliwości jego zamówienia były aktualne. Informacje te nie określają liczby dostępnych produktów w danym monecie, a podczas ostatniej weryfikacji i nie uwzględniają innych aktualnie składanych zamówień.
 • 4. iMad akceptuje przy zamówieniu następującej formy płatności: przelew na konto, płatności internetowe, płatności kartą kredytową oraz sprzedaż ratalną. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i kosztów dostawy.
 • 5. Ceny produktów znajdujących się na stronach sklepu internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie polskiej i są cenami aktualnymi. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 • 6. iMad zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronach sklepu internetowego, wprowadzania nowych produktów lub wycofywania produktów dostępnych w sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem tytułu II § 1. ust. 7
 • 7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktu.
 • 8. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że informacja przy produkcie wskazuje odmiennie - w szczególności w przypadku sprzedaży okazjonalnej, promocyjnej i wyprzedaży.
 • 9. Mimo dokonywania wszelkich starań odnośnie dokładności opisów i zdjęć produktów, iMad zastrzega, iż mogą pojawiać się nieznaczne odstępstwa w wyglądzie prezentowanych produktów, co może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Odstępstwa te nie stanowią jednak wady produktu.

§ 2. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień - zawarcie umowy sprzedaży.

 • 1. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta dostaje informację o otrzymaniu zamówienia przez sklep internetowy i rozpoczęciu procedury weryfikacji jego poprawności.
 • 2. W ciągu dwóch dni roboczych, po dniu przekazania Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia, przeprowadzana jest jego weryfikacja. iMad zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10:00 – 19:00.
 • 3. W przypadku niepoprawności zamówienia, jego braków, wątpliwości co do treści lub prawdziwości, bądź niedostępności zamówionego produktu iMad jest uprawniony do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
 • 4. iMad poinformuje Klienta o przyjęciu bądź nie, zamówienia do realizacji zgodnie z tytułem II § 2. ust. 3, w terminie określonym w tytule II § 2. ust. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Nieotrzymanie informacji o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie określonym w tytule II § 2. ust. 2 Regulaminu albo otrzymanie w tym terminie informacji o jego przyjęciu, oznacza zawarcie przez iMad i Klienta umowy sprzedaży - nie dotyczy to przypadków, gdy informacja o nieprzyjęciu została wysłana na nieprawidłowo podany przez Klienta adres mailowy.
 • 5. Po zawarciu umowy sprzedaży Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia (poza prawem do odstąpienia od umowy opisanym powyżej w Regulaminie) ani dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w języku polskim, w brzmieniu złożonego zamówienia i niniejszego Regulaminu, z chwilą potwierdzenia zamówienia przez iMad. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba iMad.
 • 6. iMad za zakupione produkty wystawia dowód sprzedaży, a na życzenie Klienta oraz w przypadkach prawem wymaganych, fakturę VAT.

§ 3. Realizacja zamówienia.

 • 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych. Z uwagi na okres oczekiwania na dostarczenie niektórych produktów przez producenta, w szczególności produktów niestandardowych, wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia w zakresie tych produktów może być dłuższy - w takich wypadkach iMad zobowiązuje się poinformować Klienta o tym fakcie.
 • 2. Sposób wysyłki oraz jej koszt określa iMad. Realizacja zamówienia dokonywana jest w dni robocze w godzinach od 10:00 do 19:00.
 • 3. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem i płatnego kartą kredytową - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym iMad. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w tytule II § 2. ust. 4. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 • 4. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem płatności internetowej - rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia od operatora systemu płatności lub wystawcy karty kredytowej o dokonaniu płatności.
 • 5. Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata oraz dane do przelewu – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – podane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym, informującym o otrzymaniu zamówienia.
 • 6. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady oraz warunki dokonywania zapłaty, określone przez podmiot obsługujący płatność.
 • 7. W przypadku wyboru sposobu płatności w formie ratalnej, Klient wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje warunki oraz zasady udzielenia kredytu oraz sposobu realizacji umowy sprzedaży, określone przez podmiot obsługujący kredyt (Santander Consumer Bank S.A. – dostępne na stronie www.eraty.pl, lub Bank BGŻ BNP Paribas - dostępne na stronie http://www.bgzbnpparibas.pl, PayPro S.A. dostępne na stronie http://przelewy24.pl lub w przypadku leasingu Bank PKO BP S.A. – dostępne na stronie http://www.pkobp.pl).
 • 8. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności wymaganej przy tego typu transakcjach.
 • 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 4. Rezerwacja produktu

 • 1. iMad udostępnia swoim Klientom możliwość dokonania rezerwacji produktów prezentowanych aktualnie na stronie internetowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich dostępności w danym sklepie stacjonarnym, o czym Klient informowany jest bezpośrednio przy opisie produktu. Rezerwacja produktu za pośrednictwem sklepu internetowego nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży produktu objętego rezerwacją, natomiast Klientowi, w ramach złożonej rezerwacji, przysługuje prawo zawarcia umowy sprzedaży bezpośrednio w wybranym przez Klienta sklepie stacjonarnym (salonie). Aktualna lista salonów dostępna jest na stronie www.imad.pl .
 • 2. Rezerwacja produktu zapewnia Klientowi możliwość zapoznania się z jego właściwościami oraz jego osobisty zakup bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, przy gwarancji, że zarezerwowany produkt będzie w danym momencie dostępny dla Klienta.
 • 3. Dokonanie rezerwacji produktu za pośrednictwem strony internetowej sklepu iMad możliwe jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a sama czynność nie rodzi po stronie Klienta obowiązku zakupu produktu objętego rezerwacją. W szczególności, Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość rezygnacji z rezerwacji.
 • 4. Aby dokonać rezerwacji produktu za pośrednictwem sklepu internetowego iMad wymagane jest wybranie produktu oraz sklepu stacjonarnego iMad, w którym Klient chce zapoznać się z towarem oraz dokonać zawarcia umowy sprzedaży, a następnie potwierdzenie swojej rezerwacji, poprzez kliknięcie okna „Rezerwuję”.
 • 5. Informacja o łącznej wartości rezerwacji, która podawana jest w walucie polskiej, obowiązuje przez cały okres ważności rezerwacji. iMad nie obciąża Klienta żadnymi kosztami dostarczenia zarezerwowanego produktu do wybranego sklepu stacjonarnego.
 • 6. Po zakończonej procedurze rezerwacji oraz wyborze sklepu stacjonarnego, w którym Klient ma zamiar zapoznać się z produktem oraz dokonać jego zakupu, Klient otrzyma wiadomość z linkiem aktywującym rezerwację. Rezerwacja winna zostać aktywowana przez Klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania od iMad wiadomości zawierającej link. iMad zastrzega, że w przypadku braku aktywacji rezerwacji w tym terminie dostępność produktu w salonie nie będzie gwarantowana.
 • 7. W razie prawidłowego dokonania oraz aktywowania rezerwacji, iMad zobowiązuje się do rezerwacji określonego produktu na rzecz Klienta przez okres 5 dni roboczych (okres rezerwacji). W razie bezskutecznego upływu okresu rezerwacji, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana i iMad zwolniony jest z obowiązku zapewnienia produktu, a produkt przekazywany będzie do ogólnodostępnego asortymentu iMad.
 • 8. W przypadku, kiedy Klient zdecyduje się zakupić towar będący przedmiotem rezerwacji, zawarcie umowy sprzedaży, w tym zapłata ceny oraz wydanie produktu nastąpi w wybranym sklepie stacjonarnym.

III. Serwis

§ 1. Zasady świadczenia usług serwisowych.

 • 1. Usługi serwisowe świadczone są przez iMad nieodpłatnie w okresie gwarancji (naprawa gwarancyjna) oraz odpłatnie po upływie okresu gwarancji (naprawa pogwarancyjna). iMad będąc autoryzowanym serwisem Apple świadczy na rzecz Klientów usługi napraw gwarancyjnych na zlecenie producenta. Szczegółowy charakter świadczenia usług serwisowych różni się w zależności od rodzaju sprzętu, charakteru uszkodzenia, miejsca i daty zakupu sprzętu, uprzednich modyfikacji lub napraw sprzętu, stosownie do warunków określonych przez producenta. W celu określenia uprawnień przysługujących Klientowi, w szczególności ustalenia czy sprzęt podlega naprawie gwarancyjnej lub naprawie pogwarancyjnej niezbędne jest przeprowadzenie przez iMad wstępnej diagnozy sprzętu.
 • 2. Usługi serwisowe świadczone są wyłącznie na podstawie zlecenia udzielonego przez Klienta, po wcześniejszym zapoznaniu się i akceptacji przez niego warunków świadczenia usług serwisowych oraz dostarczeniu sprzętu Apple, będącego przedmiotem naprawy do iMad, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 3. Zlecenie może być złożone przez Klienta bezpośrednio w punkcie handlowym iMad, zgodnie z listą salonów iMad dostępną na stronie www.imad.pl, bądź też za pośrednictwem strony internetowej www.imad.pl (rejestrację konta opisano tytule I § 2.). Z chwilą przyjęcia zlecenia iMad zobowiązuje się wyłącznie do dokonania wstępnej diagnozy sprzętu Apple oraz jeżeli sprzęt Apple pozostaje na gwarancji Apple, wykonania naprawy gwarancyjnej lub przekazania sprzętu do naprawy podmiotowi wskazanemu przez Apple. W przypadku, gdy sprzęt Apple nie pozostaje na gwarancji Apple i nie podlega naprawie gwarancyjnej, zobowiązanie iMad do naprawy sprzętu Apple powstaje po przeprowadzeniu przez iMad wstępnej diagnozy i ustaleniu z Klientem zakresu naprawy, a w przypadku naprawy pogwarancyjnej także jej ceny.
 • 4. Kontakt z Klientem oraz wszelkie informacje, w tym o przyjęciu zlecenia, wynikach wstępnej diagnozy, zakończeniu naprawy, przekazywane będą przez iMad na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu zlecenia, ze skutkiem ich doręczenia. W przypadku zmiany danych osobowych podanych przy zgłoszeniu zlecenia, Klient zobowiązany jest do poinformowania iMad o tym na piśmie, ze wskazaniem nowych danych (dopuszczalna w tym zakresie jest również forma elektroniczna, za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym).
 • 5. W celu złożenia zlecenia bezpośrednio w punkcie handlowym iMad, Klient po zapoznaniu się i pisemnym zaakceptowaniu warunków świadczenia usług serwisowych, wypełnieniu formularza zlecenia oraz wydaniu pracownikowi punktu handlowego iMad lub autoryzowanego punktu przyjęć iMad sprzętu Apple oddawanego do naprawy, otrzyma dokument potwierdzający przyjęcie sprzętu Apple. Przed oddaniem sprzętu Apple zaleca się sprawdzenie listy, o której mowa w tytule III § 1. ust. 3. iMad nie ponosi odpowiedzialności za oddanie sprzętu Apple w punkcie spoza tej listy. Wydanie sprzętu Apple nastąpi na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego jego przyjęcie przez iMad jedynie osobie, której imię i nazwisko figuruje na tym dokumencie. W przypadku braku takiego dokumentu, sprzęt Apple zostanie wydany wyłącznie osobie wskazanej w formularzu za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • 6. W celu złożenia zlecenia za pośrednictwem strony internetowej www.imad.pl, Klient zobowiązany jest wypełnić dostępny na tej stronie formularz zlecenia i zaakceptować niniejszy Regulamin lub też złożyć zlecenie za pośrednictwem swojego konta na portalu, a następnie przesłać sprzęt Apple podlegający naprawie przesyłką kurierską do iMad, zgodnie z zasadami określonymi w tytule III § 1. ust. 8. iMad zaleca Klientom kontakt telefoniczny z serwisem, celem weryfikacji wstępnej, czy mający być oddany do serwisu sprzęt podlega usłudze serwisowej iMad.
 • 7. iMad świadczy usługi serwisu autoryzowanego Apple. Z uwagi na warunki serwisu autoryzowanego Apple, w przypadku, gdy sprzęt oddany do serwisu zawiera nieautoryzowaną przynajmniej jedną część, tj. nie stanowiącą produktu Apple, lecz jego zamiennik, usługa serwisu autoryzowanego Apple nie przysługuje.
 • 8. Przesyłanie sprzętu Apple pomiędzy stronami następuje wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską. Sprzęt Apple przesyłany jest na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, który zobowiązany jest do opakowania go w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. iMad zaleca swoim Klientom przekazywanie sprzętu Apple i jego odbiór bezpośrednio w punkcie handlowym iMad, a w razie braku takiej możliwości, wysyłkę z wykorzystaniem oryginalnych opakowań Apple, pozwalających na skuteczniejsze zabezpieczenie urządzenia na czas transportu.
 • 9. Po wykonanej usłudze sprzęt Apple, który został dostarczony do serwisu przesyłką kurierską, jest wydawany Klientowi osobiście w punkcie handlowym iMad. Na życzenie Klienta, sprzęt Apple może być mu zwrócony ubezpieczoną przesyłką kurierską, na adres wskazany przy składaniu zlecenia (usługa przesyłki zwrotnej). W przypadku, gdy Klient nie chce dokonywać odbioru osobistego sprzętu Apple po naprawie gwarancyjnej, lecz zleca iMad usługę przesyłki zwrotnej, Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za przesyłkę zwrotną z góry, tytuł III § 1. ust. 13, 14 i 15 stosuje się odpowiednio. W przypadku naprawy pogwarancyjnej, koszt przesyłki zwrotnej doliczany jest do ceny usługi serwisowej.
 • 10. W przypadku, gdy sprzęt Apple oddany do naprawy, po wstępnej diagnozie okaże się sprawny bądź Klient po wstępnej diagnozie odstąpi od powierzenia iMad wykonywania czynności naprawczych, Klient poza obowiązkiem odbioru sprzętu Apple z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie, zobowiązany jest do zapłaty kwoty 199 zł brutto (149 zł brutto w przypadku iPhone, iPad, iPod) tytułem poniesionych przez iMad kosztów wykonanej diagnozy. W przypadku przystąpienia przez iMad do procedury diagnozy, co następuje z chwilą rejestracji urządzenia w systemie iMad, która następnie nie zostanie dokończona z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. III § 1. ust. 12), niezależnie od rodzaju urządzenia, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów rozpoczętej diagnozy w kwocie 30 zł brutto. Wydanie Klientowi sprzętu Apple nastąpi po zapłacie przez Klienta w/w wynagrodzenia za rozpoczętą lub wstępną diagnozę. Postanowienia tytułu III § 1. ust. 13, 14 i 15 stosują się odpowiednio.
 • 11. Przybliżony czas naprawy iMad określa po przeprowadzeniu Wstępnej Diagnozy, na podstawie ustalonego rodzaju usterki, przyczyn powstania oraz dostępności części podlegających naprawie bądź wymianie w magazynach dystrybutorów, a także procedur serwisowych Apple. iMad dołoży wszelkich starań, by usługi serwisowe wykonywane były bez zbędnej zwłoki.
 • 12. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć dane dostępne na dysku twardym i innych nośnikach informacji sprzętu Apple przed oddaniem go do naprawy, w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w tym poprzez utworzenie kopi zapasowych tych danych. Instrukcja dotycząca sposobu wykonania kopii zapasowej dostępna jest na stronie https://support.apple.com/pl-pl, lub w poradniku zamieszczonym przez iMad pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=i55GJFMq9BY. Oddając sprzęt Apple do naprawy Klient akceptuje fakt, iż w toku czynności naprawy dane na nim dostępne mogą ulec zniszczeniu lub utracie. iMad nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie Apple oddanym do naprawy. Powierzając do naprawy sprzęt Apple Klient akceptuje również fakt, iż prawidłowe wykonanie usługi może wiązać się z koniecznością usunięcia z ekranu bądź obudowy urządzenia naklejek, folii zabezpieczających, ozdób i innych elementów niebędących oryginalnie częścią naprawianego urządzenia. Elementy te mogą w trakcie naprawy ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. iMad nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie, w zakresie, w jakim było to konieczne do prawidłowego wykonania usługi. Zaleca się Klientowi samodzielne usunięcie ww. elementów przed oddaniem urządzenia.
 • 13. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu Apple w punkcie handlowym iMad, tym samym, w którym złożył zlecenie, w terminie 7 dni, z zastrzeżeniem tytułu III § 1. ust. 9, od dnia otrzymania informacji o gotowości sprzętu do odbioru i w tym terminie do dokonania zapłaty wszelkich należności w stosunku do iMad wynikających z umowy, w tym niniejszego Regulaminu. Warunkiem wydania Klientowi sprzętu jest uregulowanie wszelkich należności w stosunku do iMad wynikających z umowy serwisu, w tym niniejszego Regulaminu. iMad jest uprawniony wstrzymać się z wydaniem sprzętu Apple do tego czasu. Postanowienia tytułu III § 1. ust. 14 i 15 stosują się odpowiednio.
 • 14. Po upływie powyższego terminu, bądź też w przypadku zwrotu wysłanej do Klienta przesyłki kurierskiej ze sprzętem Apple, iMad ma prawo obciążyć Klienta kosztami przechowywania sprzętu w kwocie 5 zł brutto za każdy dzień przechowywania sprzętu, z zastrzeżeniem, iż łączna kwota przechowywania sprzętu nie może być wyższa niż początkowa wartość sprzętu.
 • 15. Nieodebranie przez Klienta sprzętu Apple w terminie 30 dni po zawiadomieniu go o gotowości sprzętu do odbioru, jak też braku przekazania iMad jakiejkolwiek informacji o przyczynach zwłoki oraz planowanym terminie odbioru sprzętu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia woli o wyzbyciu się sprzętu Apple oraz uznaniem go za porzucony w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego: „Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci”. Własność porzuconego sprzętu Apple nabywa iMad przez jego objęcie w samoistne posiadanie. Powyższe nie dotyczy konsumentów oraz Jednoosobowych Przedsiębiorców. W przypadku konsumenta oraz Jednoosobowego Przedsiębiorcy, po bezskutecznym upływie terminu do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 13, Konsument lub Jednoosobowy Przedsiębiorca otrzymuje ponowne zawiadomienie z wezwaniem do odbioru sprzętu w dodatkowym 7-dniowym terminie z pouczeniem o rygorze naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie w przypadku nieodebrania w tym terminie. Po tym terminie iMad uprawniony jest do naliczania opłaty w wysokości 10 zł brutto z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu oddanego wcześniej do naprawy - za każdy dzień opóźnienia w odbiorze.
 • 16. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia sprzętu Apple przy jego odbiorze.
 • 17. Składając zlecenie, Klient wyraża zgodę na przystąpienie do czynności wstępnej diagnozy oraz czynności naprawy przed upływem terminu, o którym mowa w tytule I § 3. ust. 1 i w tym zakresie nie przysługuje mu prawo odstąpienia wskazane w tytule I § 3. ust. 1.
 • 18. W zakresie, w jakim usługa serwisowa obejmuje wymianę oryginalnych części i elementów sprzętu Apple na nowe, Klient uzyskuje gwarancję na nowe i oryginalne części, gwarantowaną przez Apple, na zasadach wynikających z warunków gwarancji Apple.
 • 19. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą nie zażąda wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, iMad uprawniony jest do wstrzymania się ze świadczeniem usług serwisu do czasu upływu tego terminu.

§ 2. Naprawa gwarancyjna.

 • 1. iMad świadczy usługi serwisowe w zakresie naprawy gwarancyjnej, do których został upoważniony przez firmę Apple, obejmujących wyłącznie sprzęt Apple posiadający ważną na terenie Polski gwarancję producenta (gwarancja Apple).
 • 2. Naprawa gwarancyjna odbywa się na warunkach określonych w tytule III § 1. i 2. niniejszego Regulaminu oraz w regulaminie gwarancyjnym Apple dostępnym na stronie internetowej producenta (www.apple.pl), których znajomość i akceptacja przez Klienta jest warunkiem posiadania gwarancji i świadczenia usługi naprawy gwarancyjnej przez iMad. Zlecenie przez Klienta naprawy gwarancyjnej stanowi jednocześnie jego oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje warunki posiadanej gwarancji Apple oraz wyraża zgodę na naprawę lub też wymianę sprzętu Apple lub jego części na nowy.
 • 3. Ważność gwarancji Apple weryfikowana jest na podstawie okresu ich obowiązywania podanego w systemie serwisowym Apple na stronie internetowej producenta (www.apple.pl) w odniesieniu do numeru seryjnego sprzętu Apple, oddanego do naprawy.
 • 4. W przypadku, gdy wyniki wstępnej diagnozy wskażą, że sprzęt Apple wymaga naprawy nieobjętej gwarancją, o której mowa w tytule III § 2. ust. 1, iMad informuje o tym Klienta. Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rezygnacji z naprawy albo zlecenia naprawy pogwarancyjnej na zasadach określonych w tytule III § 1. i 3. Regulaminu. Rezygnacja z naprawy zobowiązuje Klienta do pokrycia kosztów wstępnej diagnozy, zgodnie z tytułem III § 1. ust. 10 Regulaminu.
 • 5. W przypadku, gdy naprawa sprzętu Apple wymaga zgodnie z warunkami gwarancji wymiany całego sprzętu lub jego części, iMad zgodnie z wynikami diagnozy dokonuje wymiany odpowiednio sprzętu/części na nowe. Wymiana na nowe oznacza, iż Klient przenosi własność sprzętu/części podlegających wymianie (wymontowanych) na iMad, które tym samym nie podlegają zwrotowi.

§ 3. Naprawa pogwarancyjna.

 • 1. iMad świadczy odpłatnie usługi serwisowe w zakresie naprawy sprzętu Apple nieobjętego gwarancją Apple, a który jest objęty opieką serwisową firmy Apple.
 • 2. Na warunkach określonych w tytule III § 1. i 3. Regulaminu, iMad może zgodzić się świadczyć usługę serwisową sprzętu komputerowego niepochodzącego od firmy Apple. W takim wypadku Klient przed oddaniem sprzętu komputerowego do serwisu zobowiązany jest skontaktować się z iMad, celem uzyskania zgody na przyjęcie sprzętu do serwisu. W przypadku zgody iMad na objęcie sprzętu komputerowego usługa serwisową, usługa serwisowa świadczona jest po zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu.
 • 3. iMad ma prawo odmówić naprawy pogwarancyjnej sprzętu Apple w przypadku, gdy Sprzęt oddany do serwisu nosi ślady zalania, nieautoryzowanej naprawy lub zawiera nieautoryzowaną przynajmniej jedną część, tj. niestanowiącą produktu Apple, lecz jego zamiennik, a także gdy ze względów technicznych naprawa nie jest możliwa w serwisie iMad.
 • 4. Po przyjęciu sprzętu Apple do naprawy, iMad dokonuje wstępnej diagnozy, na podstawie której ustala zakres i przybliżony koszt naprawy, o czym powiadamia Klienta. Naprawa jest wykonywana po uzyskaniu akceptacji Klienta, także w zakresie jej kosztów.
 • 5. Koszty naprawy obejmują wynagrodzenie iMad za czynności naprawcze, zgodnie z cennikiem przyjętym przez iMad oraz cenę nowych części, zgodnie z tytułem III § 3. ust. 7.
 • 6. Przed przystąpieniem do usługi serwisowej iMad jest upoważniony do zażądania od Klienta zaliczki na poczet przyszłych kosztów naprawy, o których mowa w tytule III § 3. ust. 5, w kwocie nie wyższej niż równowartości tych kosztów wynikających ze wstępnej diagnozy. W takim wypadku usługa serwisowa pogwarancyjna świadczona jest wyłącznie po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w tytule III § 1. i 3. Regulaminu i przekazaniu iMad wymaganej zaliczki.
 • 7. W przypadku, gdy naprawa sprzętu Apple wymaga wymiany jego części, iMad dokonuje wymiany części na nowe, na koszt Klienta. Klient oświadcza, iż przenosi własność części podlegających wymianie na iMad, które tym samym nie podlegają zwrotowi, w zamian za nabycie nowych części po uzgodnionej cenie.
 • 8. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania czynności naprawy okaże się, iż naprawa wymaga dokonania dodatkowych czynności lub wymiany dalszych części, co nie było uwzględnione w zleceniu, iMad poinformuje o tym Klienta na zasadach określonych w tytule III § 3. ust 4. Klient, który odstępuje od dalszej naprawy zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za czynności naprawy już wykonane przez iMad.
 • 9. Po zakończeniu naprawy lub gdy zgodnie z postanowieniami Regulaminu naprawa nie jest realizowana, iMad informuje Klienta o gotowości sprzętu do odbioru.
 • 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ostatecznych kosztów naprawy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zakończeniu naprawy, za wyjątkiem sytuacji określonej w Tytule III § 4. ust. 15 pkt 2 lit. b.
 • 11. iMad informuje, iż w przypadku zalania sprzętu, w urządzeniu mogą wystąpić trwałe lub postępujące uszkodzenia, w tym korozja mająca wpływ na funkcjonowanie poszczególnych elementów urządzenia. W takim wypadku, wstępna diagnoza nie pozwala na wykrycie wszystkich możliwych skutków zalania, a dalsze usterki powstałe na skutek zalania mogą ujawnić się lub wystąpić w trakcie, jak i po naprawie. W takim wypadku ich usunięcie w ramach usługi serwisowej wymaga dodatkowych uzgodnień z Klientem w zakresie kosztów naprawy i faktycznej możliwości usunięcia usterki. W przypadku sprzętu, który uległ zalaniu, usługa serwisu dotyczy aktualnego stanu urządzenia i uzgodnionego zakresu naprawy. Z uwagi na zalanie, pomimo przeprowadzonej usługi, możliwy jest dalszy proces korozji urządzenia oraz występowanie nieobjętych dodatkowym uzgodnieniem, usterek powstałych na skutek zalania.

§ 4. Wypożyczenie sprzętu.

 • 1. Apple, z zastrzeżeniem treści ust. 2, w przypadku zlecenia iMad przeprowadzenia serwisu/naprawy Jego urządzeń, w okresie obowiązywania gwarancji Apple, oferuje Klientom iMad dodatkową, bezpłatną możliwość korzystania z zastępczego urządzenia Apple w okresie naprawy/serwisu.
 • 2. O tym, czy Klientowi przysługuje uprawnienie do usługi bezpłatnego wypożyczenia urządzenia zastępczego Apple, decyduje komunikat Apple, generowany automatycznie przez system Apple, po przeprowadzeniu rejestracji urządzenia Klienta wraz z jego numerem seryjnym oraz wskazaniem przyczyny naprawy/serwisu urządzenia, o treści którego iMad powiadomi Klienta. iMad nie ma wpływu na treść komunikatu, o którym mowa w zdaniu 1., i powyższe nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta względem iMad o bezpłatne wydanie urządzenia zastępczego Apple.
 • 3. Umowa na bezpłatne wypożyczenie zastępczego urządzenia Apple, na podstawie odrębnego porozumienia z Apple, zawierana jest między Klientem a iMad.
 • 4. Umowa na bezpłatne korzystanie z zastępczego urządzenia Apple wiąże się z odpowiedzialnością finansową Klienta, której górną granicę stanowi wartość rynkowa urządzenia zastępczego Apple. Do umowy bezpłatnego wypożyczenia urządzenia zastępczego Apple bezpośrednie zastosowanie znajdują postanowienia określone w ust. 5-19 poniżej, z wyłączeniem opłaty za wypożyczenie w okresie naprawy/serwisu urządzenia Klienta.
 • 5. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 - 4, iMad udostępnia Klientowi możliwość skorzystania z odpłatnej usługi wypożyczenia urządzenia Apple na okres naprawy/serwisu Jego urządzenia (dalej: urządzenia zastępczego).
 • 6. Wypożyczenie urządzenia zastępczego następuje na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu, na podstawie odrębnej umowy wypożyczenia sprzętu, określającej również jego wartość w kwocie brutto. Wydanie urządzenia zastępczego następuje na podstawie dokumentu WZ określającego rodzaj sprzętu, ilość oraz numer seryjny, a nadto również opakowanie, akcesoria oraz dokumenty, które Klient otrzymał wraz z urządzeniem zastępczym. Zwrot urządzenia zastępczego przez Klienta do iMad potwierdzony zostaje dokumentem ZWZ.
 • 7. Stroną umowy wypożyczenia urządzenia zastępczego przez iMad może być wyłącznie Klient będący osobą pełnoletnią.
 • 8. Wypożyczenie urządzenia następuje na czas trwania naprawy sprzętu Klienta, z zastrzeżeniem ust. 13. Rodzaj sprzętu Klienta oraz numer naprawy zostaje wskazany przez Strony w umowie wypożyczenia. Klient uprawniony jest zwrócić urządzenie zastępcze do iMad jeszcze przed zakończeniem naprawy, w godzinach otwarcia salonu iMad. Opłata pobierana jest wyłącznie za okres rzeczywistego wypożyczenia urządzenia zastępczego, tj. do chwili jego zwrotu. Klient otrzymuje fakturę VAT obejmującą łączną kwotę wynagrodzenia związanego z wypożyczeniem urządzenia zastępczego.
 • 9. iMad zapewnia, że wypożyczone urządzenie zastępcze jest sprawne w normalnym zakresie funkcjonalności oraz w pełni nadaje się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • 10. Przystępując do umowy wypożyczenia Klient zobowiązany jest:
  • 1. przed odbiorem urządzenia zastępczego wraz z pracownikiem iMad przeprowadzić oględziny stanu technicznego i wizualnego urządzenia, a wszelkie ewentualne uwagi w tym zakresie powinny zostać zaprotokołowane w treści dokumentu WZ (powyższe nie dotyczy wad ukrytych). W tym zakresie iMad dodatkowo umożliwia Klientowi na terenie salonu iMad samodzielne, nieograniczone czasowo sprawdzenie funkcjonowania urządzenia;
  • 2. zapoznać się z zasadami działania urządzenia oraz jego dokumentacją techniczną, w tym z zaleceniami producenta oraz posiadać dostateczną wiedzę umożliwiająca mu prawidłową obsługę urządzenia;
  • 3. złożyć zabezpieczenie w postaci kaucji, w wysokości określonej w umowie wypożyczenia. Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń iMad o zwrot urządzenia zastępczego, z tytułu utraty wartości urządzenia w okresie używania, jego zniszczenia lub uszkodzenia, kosztów naprawy powstałych wskutek nieprawidłowego użycia urządzenia, kosztów serwisu sprzętu Klienta oraz należności powstałych tytułem opłat za bezumowne korzystanie z urządzenia.
  • albo według swojego wyboru:
  • 4. ustanowić w umowie wypożyczenia na urządzeniu oddanym iMad do naprawy, stanowiącym własność Klienta, zastaw - który stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń iMad o zwrot urządzenia zastępczego, z tytułu utraty wartości urządzenia w okresie używania, jego zniszczenia lub uszkodzenia, kosztów naprawy powstałych wskutek nieprawidłowego użycia urządzenia, kosztów serwisu sprzętu Klienta oraz należności powstałych tytułem opłat za bezumowne korzystanie z urządzenia. W tym względzie zastosowanie znajdować będą postanowienia zawarte w umowie wypożyczenia oraz przepisy art. 306 i n. Kodeksu cywilnego.
 • 11. W okresie korzystania z urządzenia zastępczego:
  • 1. niedozwolona jest sprzedaż przez Klienta urządzenia zastępczego, ani jego obciążanie w jakikolwiek inny sposób, jak też rozporządzanie nim na rzecz osób trzecich;
  • 2. zabronione jest używanie urządzenia w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
  • 3. zabronione jest instalowanie na urządzeniu jakichkolwiek nielicencjonowanych programów, w szczególności pochodzących z niewiadomych źródeł;
  • 4. zabronione jest rozkręcanie, otwieranie urządzenia oraz zrywanie znajdujących się w nim plomb;
  • 5. Klient zobowiązany jest przechowywać urządzenie w sposób bezpieczny, w szczególności nie pozostawiać go bez nadzoru oraz dostępu osób nieupoważnionych.
 • 12. Od chwili odbioru urządzenia zastępczego, przez cały okres trwania Umowy Klient ponosi odpowiedzialność:
  • 1. za skutki korzystania z urządzenia, jak i za wszelkie naruszenia prawa oraz szkody dokonane przy jego użyciu;
  • 2. za wszelkie uszkodzenia stanu fizycznego oraz technicznego, utratę urządzenia bądź zmniejszenia jego wartości, spowodowane działaniem sprzecznym z umową lub Regulaminem.
 • 13. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu urządzenia zastępczego w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu z jakim go otrzymał wraz z akcesoriami (kabel, zasilacz, itp.), pełną dokumentacją oraz zainstalowanym w chwili wypożyczenia oprogramowaniem – a więc w stanie, który umożliwi jego dalsze wypożyczenie, bądź sprzedaż jako produktu pełnowartościowego - w terminie kolejnych 2 dni roboczych od dnia, w którym Klient otrzyma wiadomość mailową bądź SMS o zakończeniu naprawy sprzętu przez iMad.
 • 14. W przypadku opóźnienia w zwrocie urządzenia przez Klienta, w terminie o którym mowa w ust. 13, iMad uprawniony jest do naliczania opłat za bezumowne korzystanie w kwocie 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku urządzenia z systemem iOS lub 49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku urządzenia z systemem OSX.
 • 15. W chwili zwrotu urządzenia zastępczego iMad dokonuje oceny stanu technicznego oraz kompletności zwracanego urządzenia zastępczego (w tym akcesoriów). Jeżeli diagnoza urządzenia wykaże wadliwe funkcjonowanie, brak któregoś z jego elementów, bądź że urządzenie zastępcze zostało zniszczone lub uszkodzone w sposób obniżający jego wartość:
  • 1. iMad uprawniony jest do odmowy przyjęcia urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy jego naprawa nie jest możliwa – wówczas termin wypożyczenia przestaje biec, a iMad zalicza na poczet zapłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia urządzenia zastępczego kaucję, o której mowa w ust. 10 pkt 3);
  • w każdym innym przypadku:
  • 2. Klient według swojego wyboru:
   • lit. a) dokonuje naprawy urządzenia zastępczego w autoryzowanym serwisie firmy Apple, na swój koszt, poprzez przywrócenie stanu z chwili zawarcia Umowy [zgodnie z wynikami diagnozy urządzenia przez iMad] – wówczas datą zwrotu urządzenia jest dzień oddania urządzenia wolnego od wad (po naprawie), co związane będzie z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych należności, o których mowa w ust. 14; Ponadto, w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy urządzenia przez iMad, zgodnie z treścią tytułu III § 1. ust. 10, o wysokość których pomniejszona zostanie kwota kaucji.;
   • lit. b) powierza naprawę urządzenia zastępczego Serwisowi iMad, a kolejno do zapłaty kosztów naprawy (zgodnie z cennikiem usług iMad) - wówczas dzień przyjęcia do Serwisu iMad poczytywany będzie za dzień zwrotu urządzenia zastępczego, z prawem iMad do zatrzymania kaucji, o której mowa w ust. 10 pkt 3) na zabezpieczenie pokrycia kosztów naprawy. Klient zobowiązany jest do zapłaty za naprawę w terminie 2 dni od dnia powiadomienia go o jej wykonaniu, jednocześnie zlecając usługę serwisu Klient upoważnia iMad do dokonania potrącenia należności związanej z usługą naprawy urządzenia zastępczego z kwotą kaucji. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące serwisu – z tym zastrzeżeniem, że w przypadku poinformowania Klienta o kosztach naprawy, gdy Klient nie zaakceptuje ich, zastosowanie ma ust. 15 pkt 2) lit. a, przy czym datą zwrotu urządzenia jest dzień oddania urządzenia wolnego od wad (po naprawie), co związane będzie z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych należności, o których mowa w ust. 14. Czas od przyjęcia urządzenia zastępczego do serwisu iMad do powiadomienia Klienta o kosztach naprawy nie wlicza się do okresu.
 • 16. W przypadku zwrotu urządzenia w terminie późniejszym aniżeli określony umową Stron, iMad posiada uprawnienie do potrącenia opłat za bezumowne korzystanie z kwotą kaucji Klienta podlegającej zwrotowi – jeżeli taka została pobrana.
 • 17. W razie zwrotu urządzenia zastępczego w terminie określonym w Regulaminie oraz w stanie wolnym od wad, iMad po uregulowaniu przez Klienta kosztów naprawy serwisowanego sprzętu, wystawiając korektę faktury VAT stanowiącej załącznik nr 3 umowy wypożyczenia sprzętu, zwraca Klientowi kwotę kaucji w pełnej wysokości.
 • 18. iMad nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Klienta oraz osób trzecich:
  • 1. wynikłe na skutek utraty danych lub oprogramowania w związku z korzystaniem z urządzenia zastępczego;
  • 2. o charakterze utraconych korzyści i zysków;
  • 3. spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia zastępczego, niewłaściwym jego transportem, składowaniem lub przechowywaniem, bądź konserwacją;
  • 4. będące następstwem posługiwania się urządzeniem zastępczym niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego/elektronicznego;
  • 5. inne, spowodowane lub ujawnione w związku z sytuacjami powodującymi utratę gwarancji urządzenia zastępczego (zgodnie z pouczeniem wręczonym w chwili zawarcia Umowy).
 • 19. Klient zobowiązany jest przed zwrotem urządzenia zastępczego usunąć wszelkie utworzone przez siebie pliki, w tym osobiste i/lub poufne dane. W wypadku, gdy Klient chce, aby jakiekolwiek utworzone przez niego pliki zostały przeniesione na jego urządzenie (telefon, komputer, dysk itp.), zobowiązany jest w tym celu wykonać kopię zapasową przy użyciu programów iTunes lub iCloud, co umożliwi ich dalsze kopiowanie/zapis. Klient akceptuje fakt, iż po dniu zwrotu urządzenia zastępczego iMad nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie pliki pozostałe na wypożyczonym przez iMad urządzeniu zastępczym.

IV. iMad City Service

 • 1. iMad świadczy iMad City Service jako usługę dodatkową.
 • 2. Klient może zlecić usługę iMad City Service przy składaniu zamówienia na towary lub usługi z oferty sklepu i salonu iMad (dalej: zamówienie podstawowe) lub:
  • a) poprzez Infolinię,
  • b) poprzez stronę www.imad.pl,
  • c) poprzez inne portale i aplikacje w których oferowane są produkty i usługi iMad,
  • d) osobiście w salonie iMad.
 • 3. Po złożeniu zamówienia podstawowego zlecenie usługi iMad City Service nie zawsze będzie możliwe ze względu na proces realizacji zamówienia.
 • 4. Zakres usługi. W ramach usługi iMad City Service Klient może wybrać miejsce realizacji swojego zamówienia podstawowego (dalej: miejsce realizacji Usługi).

  Usługa iMad City Service obejmuje:
  • · dojazd przedstawiciela iMad do miejsca realizacji usługi (z zastrzeżeniem ust. 9),
  • · w zależności od zamówienia podstawowego: dostawę zakupionego lub najmowanego produktu, odbiór i przekazanie urządzenia do naprawy, drobną naprawę na miejscu, konfigurację sprzętu, wsparcie techniczne.
 • 5. Usługa iMad City Service może być realizowana również w celu zapoznanie się z ofertą sklepu i serwisu iMad, uzgodnienie i dopasowanie oferty do potrzeb Klienta oraz zawarcie umowy.
 • 6. Zakres terytorialny usługi. Usługę iMad City Service realizuje salon iMad przy ul. Kruczej 50 (00-025) w Warszawie oraz przy ul. św. Filipa 17 (31-150) w Krakowie w odległości do 10 km od danego salonu. Realizacja usługi poza tym obszarem wymaga indywidualnego uzgodnienia.
 • 7. Godziny świadczenia usługi. Usługę iMad City Service realizujemy:
  • · od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19,
  • · w soboty w godzinach od 10 do 15.
  • · w innych godzinach uzgodnionych indywidualnie.


  Przed rozpoczęciem realizacji usługi iMad potwierdzi zamówienie.
 • 10. Przedstawiciel iMad realizujący usługę będzie posiadać przy sobie dokument potwierdzający zlecenie. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Klientom jego weryfikację.

V. iMad Rent

 • 1. iMad Rent to usługa najmu urządzeń elektronicznych znajdujących się w ofercie iMad świadczona przez Digital Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431665, kapitał zakładowy: 500 000,00 złotych, NIP: 5342487752 (dalej: DC), partnera iMad. iMad jako agent DC w imieniu DC prezentuje usługę najmu iMad Rent, przyjmuje zamówienia, dokonuje ich weryfikacji oraz zawiera i realizuje umowy najmu. Usługa iMad Rent świadczona jest w oparciu i na zasadach określonych w umowie najmu zawieranej przez Klienta z DC za pośrednictwem iMad oraz stanowiącego jej integralną część dokumentu Ogólne Warunki Najmu iMad Rent (dalej: Ogólne warunki najmu).
 • 2. Klient może zamówić usługę iMad Rent:
  • a) poprzez stronę www.imad.pl,
  • b) infolinię iMad,
  • c) osobiście w salonie iMad.
 • 3. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy najmu, lecz złożenie przez niego oferty najmu określonego produktu, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji, w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia, dostępności zamówionego produktu i dokonania pozytywnej oceny finansowej Klienta (scoring).
 • 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest wypełnić dostępny na stronie www.imad.pl lub w salonie iMad formularz zamówienia albo podać dane niezbędne do złożenia zamówienia przez infolinię, zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, wzór umowy najmu oraz Ogólne warunki najmu.
 • 5. Umowa najmu zostaje zawarta pod warunkiem pozytywnej oceny finansowej Klienta. Zobowiązania z tytułu najmu powstają od dnia zawarcia pisemnej umowy najmu, a pierwszym dniem okresu najmu, jest dzień podpisania protokołu przekazania urządzenia w najem.
 • 6. Przedmiot najmu, warunki najmu, w tym koszty najmu, prawa i obowiązki stron określa każdorazowo umowa najmu i Ogólne warunki najmu stanowiące jej integralną część.
 • 7. Prawa Klienta wynikające z zawartej umowy najmu, w tym prawo do odstąpienia, uprawnienia z tytułu rękojmi, zasady wnoszenia reklamacji określają każdorazowo umowa najmu oraz Ogólne warunki najmu i przysługują one Klientowi w stosunku do DC. Postanowienia części I § 3 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w stosunku do iMad.
 • 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach usługi iMad Rent, w tym na etapie składania zamówienia administratorem jest DC, a iMad jest procesorem w czynnościach przetwarzania tych danych na potrzeby złożenia zamówienia, weryfikacji, zawarcia umowy najmu i jej wykonania.

VI. Postanowienia końcowe.

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 • 2. iMad zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Klienta przy pierwszym logowaniu na konto Klienta z prawem do jego akceptacji bądź rezygnacji z korzystania z konta Klienta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje Klienta od chwili jego akceptacji. W przypadku sprzedaży lub usług serwisu, które rozpoczęte lub zlecone zostały iMad przed datą zmiany Regulaminu, obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
 • 3. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży, świadczenia usług serwisowych lub korzystania z konta Klienta, w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę iMad.
 • 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej iMad, a obowiązuje Klienta z chwilą jego akceptacji.

Warszawa, 21 listopada 2021 roku

Załącznik do regulaminu: Wzór odstąpienia od umowy

Filtry