Facebook Pixel
Regulamin Promocji ,,TRADE IN’’ (zwany dalej: „Regulaminem”) z dnia 04.01.2021 r. 
 
§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. 1. Organizatorem promocji ,,TRADE IN’’ (zwana dalej ,,Promocją’’) jest iMad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746933, NIP: 6793034438, REGON: 121213363, (zwana dalej ,,Organizatorem’’ lub ,,iMad’’).
 2. 2. Promocja, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dostępna jest w salonach prowadzonych przez iMad, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Treść niniejszego Regulaminu, lokalizacja salonów iMad i godziny otwarcia dostępne są na stronie www.imad.pl.
 3. 3. Promocja obowiązuje w terminie od 4 stycznia 2021 r. do wyprzedania/zakończenia obowiązywania Produktów promocyjnych, jednakże nie dłużej niż do dnia 12.2021 r. w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

§2.WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 1. 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. 2. Uczestnikiem Promocji jest osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
 3. a) jest osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów prawa,
 4. b) dokona odpłatnie na rzecz iMad sprzedaży urządzenia używanego (zwanego dalej „Urządzeniem’’), (zwana dalej: „Uczestnikiem”).
 5. 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie Oświadczenia Uczestnika, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. 4. W Promocji można wykorzystać wyłącznie Urządzenia, które umożliwiają dokonanie przez Organizatora elektronicznej albo fizycznej weryfikacji numeru seryjnego lub IMEI.
 7. 5. Z chwilą złożenia oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w ust. 3., oraz wydania Urządzenia Organizatorowi, między Uczestnikiem a iMad zawierana jest Umowa sprzedaży Urządzenia.

§3.ZASADY PROMOCJI
 1. 1. Promocją objęte są wszelkie produkty i usługi dostępne stacjonarnie w salonach iMad w okresie trwania Promocji (zwane dalej „Produktami promocyjnymi”).
 2. 2. Wysokość rabatu w związku ze sprzedażą przez Uczestnika na rzecz iMad Urządzenia, w zależności od rodzaju i stanu Urządzenia, jest ustalana w oparciu o kryteria przedstawione w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Wycena Urządzenia przeprowadzana jest przez pracownika iMad. Uczestnik ma prawo nie zaakceptować wyceny, jednak w takim przypadku nie będzie możliwy udział Uczestnika w Promocji.
 3. 3. Brak jest ograniczeń w zakresie ilości Urządzeń przyniesionych przez Uczestnika w celu ich odsprzedaży oraz uzyskania rabatu.
 4. 4. Rabaty nie sumują się. Sprzedaż przez Uczestnika jednego Urządzenia na rzecz iMad będzie uprawniała do wykorzystania rabatu na jeden, wybrany przez Uczestnika Produkt promocyjny. W przypadku sprzedaży przez Uczestnika większej liczby Urządzeń, otrzymane rabaty nie będą podlegały kumulacji na ten sam Produkt promocyjny.
 5. 5. Rabat określony w punkcie 2 i 3 powyżej, zostanie Uczestnikowi wydany w formie vouchera na okaziciela.
 6. 6. Voucher nie podlega zwrotowi, nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być z niego wydana reszta.
 7. 7. Otrzymany voucher Uczestnik może wykorzystać wyłącznie jednorazowo, bezpośrednio w salonie iMad. Uczestnik nie ma możliwości podziału vouchera. Niewykorzystane środki nie mogą być użyte w ramach płatności za inne produkty i usługi z oferty iMad.
 8. 8. Voucher będzie ważny przez 30 dni od momentu otrzymania, po tym czasie voucher traci moc.

§4.REKLAMACJE 
 1. 1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać:
 2. a) elektronicznie na adres: reklamacje@imad.pl,
 3. b) pisemnie na adres: iMad s z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.
 4. 2. W reklamacji składający reklamację powinien wskazać swoje imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, opisać przedmiot reklamacji.
 5. 3. O rozpatrzeniu reklamacji iMad poinformuje składającego reklamację pisemnie na adres wskazany wumowie sprzedaży oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku podania adresu e-mail przez składającego reklamację) w terminie 14 dni od jej przyjęcia.
 6. 4. Składający reklamację będący konsumentem, może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. 5. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową zpunktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających zinternetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. 6. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów promocyjnych w ramach Promocji można składać wdowolnym sklepie iMad.

§5.DANE OSOBOWE 
 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku z Promocją w zakresie wskazanym w umowie sprzedaży jest iMad.
 2. 2. iMad wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ido@imad.pl.
 3. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest:
 5. a) 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży;
 6. b) 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z wykonaniem przez iMad czynności związanych zuczestnictwem Uczestnika w Promocji oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 7. c) 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku wyrażenia zgody Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowych od iMad;
 8. d) 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia przez iMad obowiązków prawnych.
 9. 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez iMad przez okres niezbędny w celu realizacji celów, o których mowa powyżej.
 10. 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. 7. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane lub udostępniane na podstawie stosownych umów innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz iMad, takich jak firmy świadczące usługi informatyczne, telefoniczne, serwisowe, księgowe, prawne, doradcze, usługi utylizacji na zlecenie iMad, a także podmioty z grupy kapitałowej Organizatora (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.). Dane osobowe Uczestnika mogą być także przekazywane lub udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 12. 8. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. 9. Dane osobowe Uczestnika nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym nie służą do profilowania).
 14. 10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika dostępne są stale pod adresem: https://imad.pl/polityka-prywatnosci.
 
 


Załącznik nr 1 – Kryteria wyceny Urządzenia (udzielania rabatów).
KRYTERIA WYCENY URZĄDZENIA (UDZIELANIA RABATÓW).
Promocja określa otrzymanie rabatu za wykup Urządzenia w trzech kategoriach cenowych opisanych poniżej.
 
Rabat 20 zł – udzielany za wykup Urządzenia, które może być:
- niesprawne technicznie,- uszkodzone mechanicznie,
- starsze, niż 5 lat,
- marki innej niż „Premium” (Apple, Samsung lub Huawei).
Rabat 50 zł – udzielany za wykup Urządzenia marki Apple, Samsung lub Huawei, które może być:
- niesprawne technicznie,
- uszkodzone mechanicznie,
- nie starsze, niż 5 lat.
 
Rabat Trade IN:- stanu technicznego Urządzenia,- stanu wizualnego Urządzenia,- skierowany tylko do wybranych modeli Urządzeń wskazanych poniżej:
Apple iPhone 5C Samsung Xcover 3 8GB
Apple iPhone 5S Samsung Xcover 4 8GB
Apple iPhone 6 16GB Samsung Galaxy S5 16GB
Apple iPhone 6 32GB Samsung Galaxy A5 (2017) 32GB
Apple iPhone 6 64GB Samsung Galaxy A8 (2018) 32GB
Apple iPhone 6 128GB Samsung Galaxy A20e 32GB
Apple iPhone 6 Plus 16GB Samsung Galaxy A40 64GB
Apple iPhone 6 Plus 64GB Samsung Galaxy A50 128GB
Apple iPhone SE 16GB Samsung Galaxy A51 128GB
Apple iPhone SE 32GB Samsung Galaxy S6 G920F 32GB
Apple iPhone SE 64GB Samsung Galaxy S7 G930F 32GB
Apple iPhone SE 128GB Samsung Galaxy S7 Edge G935F 32GB
Apple iPhone 6S 16GB Samsung Galaxy S8 G950F 64GB
Apple iPhone 6S 32GB Samsung Galaxy S8 Plus G955F 64GB
Apple iPhone 6S 64GB Samsung Galaxy S9 G960F 64GB
Apple iPhone 6S 128GB Samsung Galaxy S9+ G965F 64GB
Apple iPhone 6S Plus 16GB Samsung Galaxy S10e G970F 128GB
Apple iPhone 6S Plus 32GB Samsung Galaxy S10 G973F 128GB
Apple iPhone 6S Plus 64GB Samsung Galaxy S10 G973F 512GB
Apple iPhone 7 32GB Samsung Galaxy S10+ G975F 128GB
Apple iPhone 7 128GB Samsung Galaxy S10+ G975F 512GB
Apple iPhone 7 256GB  
Apple iPhone 7 Plus 32GB  
Apple iPhone 7 Plus 128GB  
Apple iPhone 7 Plus 256GB  
Apple iPhone 8 64GB  
Apple iPhone 8 256GB  
Apple iPhone 8 Plus 64GB  
Apple iPhone 8 Plus 256GB  
Apple iPhone X 64GB  
Apple iPhone X 256GB  
Apple iPhone XR 64GB  
Apple iPhone XR 128GB  
Apple iPhone XR 256GB  
Apple iPhone XS 64GB  
Apple iPhone XS 256GB  
Apple iPhone XS 512GB  
Apple iPhone 11 64GB  
Apple iPhone 11 128GB  
Apple iPhone 11 256GB  Filtry