Facebook Pixel

Gwarancja i bezpieczeństwo

Zgodnie z naszym regulaminem, zapewniamy naszym klientom prawo do: gwarancji, reklamacji oraz zwrotu towarów zakupionych na iMad.pl.

Najważniejsze punkty:

 • - Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzmania towaru. 
 • - W ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy, towar w stanie niezmienionym musi zostać odesłany do siedziby iMad.
 • - Wzór odstąpienia od umowy do pobrania tutaj.
 • - Usługi serwisowe nie podelgają zwrotowi.
 

Wyciąg z regulaminu:

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej bezpośrednio za pośrednictwem sklepu internetowego iMad w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny. W takim wypadku zobowiązany jest do wysłania na adres iMad w tym terminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu; oświadczenie złożone drogą elektroniczną nie wypełnia wymogu formy pisemnej). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, opisane w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku  zakupów w sklepach stacjonarnych iMad (także w przypadku wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego iMad) lub zlecania usług serwisowych w punktach serwisowych iMad.
 3. W przypadku usług serwisowych zamawianych online, co do których konsument złożył przy zamówieniu żądanie przystąpienia do ich wykonywania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy nie zwalnia go z obowiązku zapłaty kosztów wykonanej do tego czasu usługi. W przypadku wykonania przez iMad usługi serwisowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie zgody wyrażonej przez konsumenta przy zamówieniu, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy konieczne jest, aby zwracany produkt był niezniszczony, czysty, z oryginalnym opakowaniem i etykietami i wszystkimi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, iMad zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
 9. Po otrzymaniu przesyłki od iMad Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy lub produkt został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Klient zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 10. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się, aby Klient dołączył do reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru produktu w obecności dostawcy przesyłki i przez niego podpisany. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 11. iMad zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi rzecz bez wad. Reklamacji podlegają rzeczy posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną.
 12. Klient zobowiązany jest przekazać iMad reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego przewidzianych na adres siedziby Sprzedawcy wraz z informacją zawierającą następujące dane: data zgłoszenia, określenie iMad i Kupującego, określenie produktu, który jest reklamowany oraz opisanie niezgodności (wad), a także jakie Kupujący zgłasza roszczenie oraz udostępnić nabyty produkt celem weryfikacji podstaw reklamacji.
 13. Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego produktu, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 14. Reklamacje rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
 15. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Klienta na jego koszt. Nieodebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu.
 16. Klientowi przysługuje na zasadach przewidzianych w prawie również reklamacja dotycząca świadczenia usług przez iMad związanych z posiadaniem przez Klienta konta na portalu. Miejscem zgłoszenia takiej reklamacji jest siedziba iMad, reklamacja winna zawierać wskazanie jej daty, określenie iMad i Klienta oraz opis nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu reklamacyjnemu.  

Filtry