Facebook Pixel

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów iMad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: iMad) jest jednym z naszych priorytetów. Jest dla nas istotne, by klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż iMad, zachowując najwyższą staranność swoich działań, zagwarantuje by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, dla których zostały udzielone oraz chronione przed nadużyciami.

Zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko rozumiana ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do klientów i pracowników.

I. Postanowienia ogólne.

1. Administratorem danych jest iMad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: iMad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą i adresem: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000746933, posiadająca NIP: 6793034438, REGON 121213363, w ramach której prowadzony jest - sklep internetowy oraz serwis.
2. Niniejszy Polityka Prywatności określa zasady i standardy obowiązujące w iMad, w zakresie, w jakim dla prawidłowego wykonania umów i świadczenia usług serwisowych, niezbędne będzie przetwarzanie danych oraz informacji powierzonych przez Klientów iMad.
3. W zakresie, w jakim zasady przetwarzania danych osobowych Klientów iMad nie zostały uregulowane w niniejszej Polityce Prywatności, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu internetowego oraz zasad świadczenia usług serwisowych iMad.

II. Przetwarzanie i ochrona danych.

1. Dokonując rejestracji konta Klienta bądź też poprzez złożenie zlecenia naprawy, Klient godzi się na dysponowanie przez iMad danymi osobowymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez iMad wraz z rejestracją konta - zgoda ta jest niezbędna dla rejestracji konta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, w zakresie w jakim iMad świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 ze zm.).
3. W zakresie w jakim wynika to z wiążącej iMad umowy z Klientem (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży, umowa naprawy), dane osobowe są przez iMad przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody Klienta. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości od iMad, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletter), Jego dane przetwarzane są również w tym celu, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez iMad zawsze jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono (wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne). W przypadku, gdy przetwarzanie danych Klienta opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletter), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody.
5. W sprawach danych osobowych Klient może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych iMad na adres mailowy: ido@imad.pl.
6. iMad jako Administrator danych osobowych Klienta dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co może wykonać logując się na swoje konto iMad, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:
a. listownie: ul.Krucza 50, 00-025 Warszawa;
b. przez e-mail: ido@imad.pl.
8. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa;
9. iMad zapewnia, że dane Klienta nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Dane osobowe są przetwarzane przez iMad oraz podmioty, z którymi współpracuje (odbiorcy), czyli producenta oferowanego przez iMad sprzętu: Apple Inc. i podmioty z nim powiązane oraz podwykonawców iMad w zakresie usług serwisowych, transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych. Dane osobowe nie są przesyłane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
11. Jeśli Klient skorzysta z usług finansowych, np. leasingu lub ubezpieczenia sprzętu, administratorem Jego danych osobowych jest podmiot oferujący te usługi i ich przetwarzanie odbywa się na warunkach określonych w umowie Klienta z tym podmiotem.
12. W zakresie w jakim Klient korzysta z uprawnień przysługujących wobec Apple Inc. (np. uprawnień wynikających z gwarancji) iMad jest podmiotem pośredniczącym (procesorem danych) w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta, a ich administratorem jest Apple Inc. Apple Inc. wymaga tych danych również na potrzeby przeprowadzenia ankiety satysfakcji Klienta z naprawy, co jest elementem naprawy urządzeń, których jest producentem i z tego względu jest częścią usługi serwisu.

III. Dane zbierane automatycznie (cookies).

1. Korzystanie ze strony internetowej iMad powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
2. Dane te mogą być zbierane przez systemy iMad, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
3. Służą one do podnoszenia jakości usług, poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzeniu statystyk oglądalności, śledzeniu preferencji Klienta.
4. Ich przetwarzanie polega również na profilowaniu naszych Klientów.
5. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez iMad i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem).
6. Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
7. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej iMad.
8. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
a. podnoszenie jakości Usług,
b. poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
c. tworzenie statystyk oglądalności,
d. śledzenie preferencji Klienta.
9. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
10. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
11. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
12. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
13. iMad uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.


IV. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią Regulaminu iMad dostępnego pod linkiem https://imad.pl/regulamin.

Filtry