Facebook Pixel

Regulamin Usługi iMad City Service

1. Regulamin Usługi iMad City Service (zwany dalej: Regulamin) obowiązuje od 08.09.2021 r. do odwołania. Określa on zakres i warunki świadczenia usługi iMad City Service. Dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej imad.pl oraz w wersji papierowej w salonach iMad.

2.W sprawach, których nie obejmuje Regulamin Usługi iMad City Service właściwy jest Regulamin sklepu internetowego oraz zasad świadczenia usług serwisowych iMad. W szczególności dotyczy to:

a)zakresu oferty i usług salonu i serwisu iMad, które są realizowane przy wykorzystaniu usługi iMad City Service,
b)użytych w Regulaminie pojęć,
c)praw Konsumentów i Jednoosobowych Przedsiębiorców,
d)danych osobowych.

Regulamin sklepu internetowego oraz zasad świadczenia usług serwisowych iMad dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://imad.pl/regulamin/ oraz w wersji papierowej w salonach iMad.

3.W sprawach dotyczących Usługi zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

4.Usługę iMad City Service (zwaną dalej: Usługa) oferuję iMad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–025), przy ul. Kruczej 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746933, NIP 6793034438, numer rejestrowy BDO: 000349442.

5.Klient może zlecić Usługę przy składaniu zamówienia na towary lub usługi z oferty sklepu i salonu iMad (dalej: zamówienie podstawowe) lub:

a)poprzez Infolinię,
b)poprzez stronę www.imad.pl,
c)poprzez inne portale i aplikacje w których oferowane są produkty i usługi iMad,
D)osobiście w salonie iMad.

6.Po złożeniu zamówienia podstawowego zlecenie Usługi nie zawsze będzie możliwe ze względu na proces realizacji zamówienia.

7. Zakres Usługi. W ramach Usługi Klient może wybrać miejsce realizacji swojego zamówienia podstawowego (dalej: miejsce realizacji Usługi).

Usługa obejmuje:

a)dojazd przedstawiciela iMad do miejsca realizacji Usługi (z zastrzeżeniem ust. 9),
b)w zależności od zamówienia podstawowego: dostawę zakupionego lub najmowanego produktu, odbiór i przekazanie urządzenia do naprawy, drobną naprawę na miejscu, konfigurację sprzętu, wsparcie techniczne.

8.Usługa może być realizowana również w celu zapoznanie się z ofertą sklepu i serwisu iMad, uzgodnienie i dopasowanie oferty do potrzeb Klienta oraz zawarcie umowy.

9. Zakres terytorialny Usługi. Usługę realizuje salon iMad przy Kruczej 50 (00-025) w Warszawie oraz przy ul. św. Filipa 17 (31-150) w Krakowie w odległości do 10 km od danego salonu. Realizacja Usługi poza tym obszarem wymaga indywidualnego uzgodnienia.

10. Godziny świadczenia Usługi.

Usługę realizujemy:

a)od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19,
b)w soboty w godzinach od 10 do 15, 
c)w innych godzinach uzgodnionych indywidualnie,

Przed rozpoczęciem realizacji usługi iMad potwierdzi zamówienie.

11. Zakres Usługi ustalamy z Klientem wstępnie przy zamówieniu. Możliwość realizacji Usługi ostatecznie weryfikuje pracownik iMad na miejscu. Szczególnie dotyczy to zamówionych usług serwisowych i wsparcia technicznego realizowanych na miejscu.

12. Przy realizacji Usługi i zamówienia podstawowego musi być obecny Klient lub upoważniona przez niego osoba pełnoletnia. Klient umożliwia realizację Usługi i zamówienia podstawowego w miejscu określonym w zamówieniu i zapewnia, że może tym miejscem dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

13. Przedstawiciel iMad realizujący usługę będzie posiadać przy sobie dokument potwierdzający zlecenie. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Klientom jego weryfikację.

14. Dane osobowe Klienta. Aby zrealizować usługę zbieramy dane Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca realizacji Usługi. Administratorem danych osobowych Klienta jest iMad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dane jak w pkt. 3). Podanie - danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi. Powyższe dane przetwarzane są w ramach Usługi w celu jej realizacji (art. 6 ust.1 lit. b RODO). Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez iMad na warunkach określonych w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://imad.pl/polityka-prywatnosci oraz Regulamin sklepu internetowego oraz zasad świadczenia usług serwisowych iMad dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://imad.pl/regulamin/.

15. Klient może złożyć reklamację na Usługę. Regulamin sklepu internetowego oraz zasad świadczenia usług serwisowych iMad określa warunki zgłoszenia i rozpatrzenia reklamacji.

16. iMad zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku Usług, które zostały zlecone i rozpoczęły się przed data zmiany Regulaminu, obowiązuje Regulamin ważny w dniu zawarcia umowy.

17. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy na świadczenie Usługi w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę iMad, w pozostałych przypadkach spory rozpoznawane będą na zasadach ogólnych.

 

Filtry