Regulamin sklepu internetowego oraz zasad świadczenia usług serwisowych iMad

I. Wstęp

§ 1. Postanowienia ogólne.

  1. Właścicielem sklepu internetowego oraz serwisu jest iMad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Filipa 13/5, (kod pocztowy 31-150), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671524, NIP: 679-30-34-438, REGON: 121213363, zwana w dalszej części Regulaminu „iMad”.
  2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady rejestracji i posiadania konta Klienta na portalu działającym na stronie internetowej iMad pod adresem www.imad.pl (dalej: portal) oraz zasady korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem tej strony przez Klienta, w tym kupowania produktów dostępnych w sklepie internetowym iMad, zwanym w dalszej części Regulaminu „sklepem internetowym” oraz zlecenia usług serwisowych sprzętu komputerowego firmy Apple, obejmujących oryginalne części lub ich zamienniki (dalej: sprzęt Apple), oddanego do naprawy przez Klienta.
  3. Prezentowane na stronie internetowej iMad produkty i treści nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  4. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z portalu:

  - sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
  - konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
  - rozdzielczość: 800x600.

  Powyższe minimalne wymagania techniczne odnoszą się do najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz oprogramowania. Z uwagi na stałe udoskonalanie serwisu, sklep internetowy może nie działać prawidłowo na starszych wersjach przeglądarek.

  6.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Niniejszy Regulamin Klient otrzymuje również w pliku PDF wraz z mailem zawierającym link weryfikacyjny, otrzymywany przy rejestracji konta Klienta iMad.

  7.  Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   § 2. Rejestracja konta Klienta iMad.

   1. Zamówienia produktów oraz zlecenia usług serwisowych można składać wyłącznie poprzez własne konto Klienta założone na stronie internetowej iMad, po uprzedniej rejestracji oraz uzupełnieniu danych Klienta na koncie niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia (oznaczonych jako dane obowiązkowe).
   2. Założenie konta Klienta następuje poprzez rejestrację, która wymaga wypełnienia w języku polskim formularza rejestracyjnego dostępnego na portalu oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestrację, poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego, otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu adres mailowy. Rejestracji można dokonać uprzednio lub też w momencie pierwszego zakupu produktu lub pierwszego zlecenia usługi serwisowej.
   3. Rejestracja konta Klienta daje możliwość dokonywania zakupów lub zleceń usług serwisowych, wielokrotnie za pośrednictwem konta, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych oraz korzystania z promocji dla Klientów, jak też pozwala na zlecenie usług serwisowych sprzętu firmy Apple zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
   4. Klient wypełniając formularz rejestracji swojego konta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. iMad nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań Klientów sklepu internetowego lub serwisu, w szczególności podania nieprawdziwych danych lub dokonania zakupów lub zlecenia napraw na rachunek osób trzecich.
   5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości podawanych przez niego danych przed ich przekazaniem iMad, w szczególności w zakresie wskazanego adresu wysyłki i danych potrzebnych do zaksięgowania zakupu lub usług serwisowych.
   6. iMad jest uprawniony do usunięcia konta Klienta, w przypadku gdy Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub w inny, sprzeczny z prawem sposób korzysta ze swojego konta. 

   § 3. Uprawnienia Klienta iMad.

   1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego iMad w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny. W takim wypadku zobowiązany jest do wysłania na adres iMad w tym terminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu; oświadczenie złożone drogą elektroniczną nie spełnia wymogu formy pisemnej). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   2. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, opisane w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku  zakupów w sklepach stacjonarnych iMad lub zlecania usług serwisowych w punktach serwisowych iMad.
   3. W przypadku usług serwisowych zamawianych online, co do których konsument złożył przy zamówieniu żądanie przystąpienia do ich wykonywania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy nie zwalnia go z obowiązku zapłaty kosztów wykonanej do tego czasu usługi. W przypadku wykonania przez iMad usługi serwisowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie zgody wyrażonej przez konsumenta przy zamówieniu, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
   5. W przypadku zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy konieczne jest, aby zwracany produkt był niezniszczony, czysty, z oryginalnym opakowaniem i etykietami i wszystkimi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży.
   6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, iMad zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
   7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów:

   1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

   12)   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   1. Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
   2. Po otrzymaniu przesyłki od iMad i stwierdzeniu, że paczka nosi oznaki zniszczenia (dla przykładu w formie nacięcia, nakłucia, wgniecenia opakowania), Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki, a w przeciwnym razie, by uniknąć wątpliwości co do momentu powstania szkody, zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy lub produkt został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Klient zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
   3. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się, aby Klient dołączył do reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru produktu w obecności dostawcy przesyłki i przez niego podpisany. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
   4. iMad zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi rzecz bez wad. Reklamacji podlegają rzeczy posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną.
   5. Klient zobowiązany jest przekazać iMad reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego przewidzianych na adres siedziby Sprzedawcy wraz z informacją zawierającą następujące dane: data zgłoszenia, określenie iMad i Kupującego, określenie produktu, który jest reklamowany oraz opisanie niezgodności (wad), a także jakie Kupujący zgłasza roszczenie oraz udostępnić nabyty produkt celem weryfikacji podstaw reklamacji.
   6. Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego produktu, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.
   7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
   8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Klienta na jego koszt. Nieodebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu.
   9. Klientowi przysługuje na zasadach przewidzianych w prawie również reklamacja dotycząca świadczenia usług przez iMad, związanych z posiadaniem przez Klienta konta na portalu. Miejscem zgłoszenia takiej reklamacji jest siedziba iMad, reklamacja winna zawierać wskazanie jej daty, określenie iMad i Klienta oraz opis nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu reklamacyjnemu.  

   II. Sklep on-line

   § 1. Informacje o produktach i składanie zamówień.

   1. Sprzedaż produktów prezentowanych w sklepie internetowym następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu, prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
   2. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy, lecz złożenie przez niego oferty kupna określonego produktu, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji, w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia i dostępności zamówionego produktu.
   3. iMad do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia nie gwarantuje dostępności produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
   4. iMad akceptuje przy zamówieniu następującej formy płatności: przelew na konto, płatności internetowe, płatności kartą kredytową oraz sprzedaż ratalną. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i kosztów dostawy.
   5. Ceny produktów znajdujących się na stronach sklepu internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie polskiej i są cenami aktualnymi. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
   6. iMad zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronach sklepu internetowego, wprowadzania nowych produktów lub wycofywania produktów dostępnych w sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem tytułu II § 1. ust. 7
   7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktu.
   8. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że informacja przy produkcie wskazuje odmiennie - w szczególności w przypadku sprzedaży okazjonalnej, promocyjnej i wyprzedaży.
   9. Mimo dokonywania wszelkich starań odnośnie dokładności opisów i zdjęć produktów, iMad zastrzega, iż mogą pojawiać się nieznaczne odstępstwa w wyglądzie prezentowanych produktów, co może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Odstępstwa te nie stanowią jednak wady produktu.

   § 2. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień - zawarcie umowy sprzedaży.

   1. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta dostaje informację o otrzymaniu zamówienia przez sklep internetowy i rozpoczęciu procedury weryfikacji jego poprawności.
   2. W ciągu dwóch dni roboczych, po dniu przekazania Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia, przeprowadzana jest jego weryfikacja. iMad zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10:00 – 19:00.
   3. W przypadku niepoprawności zamówienia, jego braków, wątpliwości co do treści lub prawdziwości, bądź niedostępności zamówionego produktu iMad jest uprawniony do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
   4. iMad poinformuje Klienta o przyjęciu, bądź nie, zamówienia do realizacji zgodnie z tytułem II § 2. ust. 3, w terminie określonym w tytule II § 2. ust. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Nieotrzymanie informacji o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie określonym w tytule II § 2. ust. 2 Regulaminu albo otrzymanie w tym terminie informacji o jego przyjęciu, oznacza zawarcie przez iMad i Klienta umowy sprzedaży - nie dotyczy to przypadków, gdy informacja o nieprzyjęciu została wysłana na nieprawidłowo podany przez Klienta adres mailowy.
   5. Po zawarciu umowy sprzedaży Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia (poza prawem do odstąpienia od umowy opisanym powyżej w Regulaminie) ani dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w języku polskim, w brzmieniu złożonego zamówienia i niniejszego Regulaminu, z chwilą potwierdzenia zamówienia przez iMad. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba iMad.
   6. iMad za zakupione produkty wystawia dowód sprzedaży, a na życzenie Klienta oraz w przypadkach prawem wymaganych, fakturę VAT. 

   § 3. Realizacja zamówienia.

   1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych. Z uwagi na okres oczekiwania na dostarczenie niektórych produktów przez producenta, w szczególności produktów niestandardowych, wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia w zakresie tych produktów może być dłuższy - w takich wypadkach iMad zobowiązuje się poinformować Klienta o tym fakcie.
   2. Sposób wysyłki oraz jej koszt określa iMad. Realizacja zamówienia dokonywana jest w dni robocze w godzinach od 10:00 do 19:00.
   3. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem i płatnego kartą kredytową - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym iMad. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w tytule II § 2. ust. 4. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
   4. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem płatności  internetowej - rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia od operatora systemu płatności lub wystawcy karty kredytowej o dokonaniu płatności.
   5. Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata oraz dane do przelewu  – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – podane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym, informującym o otrzymaniu zamówienia.
   6. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady oraz warunki dokonywania zapłaty, określone przez podmiot obsługujący płatność.
   7. W przypadku wyboru sposobu płatności w formie ratalnej, Klient wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje warunki oraz zasady udzielenia kredytu oraz sposobu realizacji umowy sprzedaży, określone przez podmiot obsługujący kredyt (Santander Consumer Bank S.A. – dostępne na stronie www.eraty.pl, Bank BGŻ BNP Paribas - dostępne na stronie http://www.bgzbnpparibas.pl, PayPro S.A.  dostępne na stronie http://przelewy24.pl lub w przypadku leasingu Bank PKO BP S.A. – dostępne na stronie http://www.pkobp.pl).
   8. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności wymaganej przy tego typu transakcjach. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę iMad, powstałą z winy Klienta, polegającą na braku przekazania przez pośrednika kwoty płatności.

   Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

   III.  Serwis

   § 1.  Zasady świadczenia usług serwisowych

   1. Usługi serwisowe świadczone są przez iMad nieodpłatnie w okresie gwarancji (Naprawa gwarancyjna) oraz odpłatnie po upływie okresu gwarancji (Naprawa pogwarancyjna).
   2. Usługi serwisowe świadczone są wyłącznie na podstawie zlecenia udzielonego przez Klienta, po wcześniejszym zapoznaniu się i akceptacji przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz dostarczeniu sprzętu Apple, będącego przedmiotem naprawy do iMad, na zasadach określonych w Regulaminie.
   3. Zlecenie może być złożone przez Klienta bezpośrednio w punkcie handlowym iMad, zgodnie z listą salonów iMad dostępną na stronie www.imad.pl, bądź też za pośrednictwem strony internetowej www.imad.pl (rejestrację konta opisano tytule I § 2.). Z chwilą przyjęcia zlecenia iMad zobowiązuje się wyłącznie do dokonania wstępnej diagnozy sprzętu Apple lub też wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli sprzęt Apple pozostaje na gwarancji Apple lub Dwuletniej Gwarancji iMad (dalej: DG iMad). W przypadku, gdy sprzęt Apple nie pozostaje na gwarancji Apple ani DG iMad i nie podlega naprawie gwarancyjnej, zobowiązanie iMad do naprawy sprzętu Apple powstaje po przeprowadzeniu przez iMad wstępnej diagnozy i ustaleniu z Klientem zakresu naprawy, a w przypadku naprawy pogwarancyjnej także jej ceny.
   4. Kontakt z Klientem oraz wszelkie informacje, w tym o przyjęciu zlecenia, wynikach wstępnej diagnozy, zakończeniu naprawy, przekazywane będą przez iMad na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu zlecenia, ze skutkiem ich doręczenia. W przypadku zmiany danych osobowych podanych przy zgłoszeniu zlecenia, Klient zobowiązany jest do poinformowania iMad o tym na piśmie, ze wskazaniem nowych danych.
   5. W celu złożenia zlecenia bezpośrednio w punkcie handlowym iMad, Klient po zapoznaniu się i pisemnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, wypełnieniu formularza zlecenia oraz wydaniu pracownikowi punktu handlowego iMad lub autoryzowanego punktu przyjęć iMad sprzętu Apple oddawanego do naprawy, otrzyma dokument potwierdzający przyjęcie sprzętu Apple. Przed oddaniem sprzętu Apple zaleca się sprawdzenie listy, o której mowa w tytule III § 1. ust. 3. iMad nie ponosi odpowiedzialności za oddanie sprzętu Apple w punkcie spoza tej listy. Wydanie sprzętu Apple nastąpi na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego jego przyjęcie przez iMad jedynie osobie, której imię i nazwisko figuruje na tym dokumencie. W przypadku braku takiego dokumentu, sprzęt Apple zostanie wydany wyłącznie osobie wskazanej w formularzu za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
   6. W celu złożenia zlecenia za pośrednictwem strony internetowej www.imad.pl, Klient zobowiązany jest wypełnić dostępny na tej stronie formularz zlecenia i zaakceptować niniejszy Regulamin lub też złożyć zlecenie za pośrednictwem swojego konta na portalu, a następnie przesłać sprzęt Apple podlegający naprawie przesyłką kurierską do iMad, zgodnie z zasadami określonymi w tytule III § 1. ust. 8. iMad zaleca Klientom kontakt telefoniczny z serwisem, celem weryfikacji wstępnej, czy mający być oddany do serwisu sprzęt podlega usłudze serwisowej iMad.
   7. iMad świadczy usługi serwisu autoryzowanego Apple. Z uwagi na warunki serwisu autoryzowanego Apple, w przypadku gdy sprzęt oddany do serwisu zawiera nieautoryzowaną przynajmniej jedną część, tj. nie stanowiącą produktu Apple lecz jego zamiennik, usługa serwisu autoryzowanego Apple nie przysługuje.
   8. Przesyłanie sprzętu Apple pomiędzy stronami następuje wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską. Sprzęt Apple przesyłany jest na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, który zobowiązany jest do opakowania go w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. iMad zaleca swoim Klientom przekazywanie sprzętu Apple i jego odbiór bezpośrednio w punkcie handlowym iMad, a w razie braku takiej możliwości, wysyłkę z wykorzystaniem oryginalnych opakowań Apple, pozwalających na skuteczniejsze zabezpieczenie urządzenia na czas transportu.
   9. Po wykonanej usłudze sprzęt Apple, który został dostarczony do serwisu przesyłką kurierską, jest wydawany Klientowi osobiście w punkcie handlowym iMad. Na życzenie Klienta, sprzęt Apple może być mu zwrócony ubezpieczoną przesyłką kurierską, na adres wskazany przy składaniu zlecenia (usługa przesyłki zwrotnej). W przypadku, gdy Klient nie chce dokonywać odbioru osobistego sprzętu Apple po naprawie gwarancyjnej, lecz zleca iMad usługę przesyłki zwrotnej, Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za przesyłkę zwrotną z góry, tytuł III § 1. ust. 13, 14 i 15 stosuje się odpowiednio. W przypadku naprawy pogwarancyjnej, koszt przesyłki zwrotnej doliczany jest do ceny usługi serwisowej.
   10. W przypadku, gdy sprzęt Apple oddany do naprawy, po wstępnej diagnozie okaże się sprawny, bądź Klient po wstępnej diagnozie odstąpi od powierzenia iMad wykonywania czynności naprawczych, Klient poza obowiązkiem odbioru sprzętu Apple z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie, zobowiązany jest do zapłaty kwoty 123 zł brutto (89 zł brutto w przypadku iPhone, iPad, iPod) tytułem poniesionych przez iMad kosztów wykonanej diagnozy. W przypadku przystąpienia przez iMad do procedury diagnozy, co następuje z chwilą rejestracji urządzenia w systemie iMad, która następnie nie zostanie dokończona z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. III § 1. ust. 12), niezależnie od rodzaju urządzenia, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów rozpoczętej diagnozy w kwocie 30 zł brutto. Wydanie Klientowi sprzętu Apple nastąpi po zapłacie przez Klienta w/w wynagrodzenia za rozpoczętą lub wstępną diagnozę, postanowienia tytułu III § 1. ust. 13, 14 i 15 stosują się odpowiednio.
   11. Czas naprawy uzależniony jest od rodzaju usterki oraz dostępności części podlegających wymianie. iMad dołoży wszelkich starań, by usługi serwisowe wykonywane były bez zbędnej zwłoki.
   12. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć dane dostępne na dysku twardym i innych nośnikach informacji sprzętu Apple przed oddaniem go do naprawy, w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w tym poprzez utworzenie kopi zapasowych tych danych. Oddając sprzęt Apple do naprawy Klient akceptuje fakt, iż w toku czynności naprawy dane na nim dostępne mogą ulec zniszczeniu lub utracie. iMad nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie Apple oddanym do naprawy. Powierzając do naprawy sprzęt Apple Klient akceptuje również fakt, iż prawidłowe wykonanie usługi może wiązać się z koniecznością usunięcia z ekranu bądź obudowy urządzenia naklejek, folii zabezpieczających, ozdób i innych elementów niebędących oryginalnie częścią naprawianego urządzenia. Elementy te mogą w trakcie naprawy ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. iMad nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie, w zakresie, w jakim było to konieczne do prawidłowego wykonania usługi. Zaleca się Klientowi samodzielne usunięcie ww. elementów przed oddaniem urządzenia.
   13. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu Apple w punkcie handlowym iMad, tym samym, w którym złożył zlecenie, w terminie 7 dni, z zastrzeżeniem tytułu III § 1. ust. 9, od dnia otrzymania informacji o zakończeniu naprawy i w tym terminie do dokonania zapłaty wszelkich należności w stosunku do iMad wynikających z umowy, w tym niniejszego Regulaminu. Warunkiem wydania Klientowi sprzętu jest uregulowanie wszelkich należności w stosunku do iMad wynikających z umowy Serwisu, w tym niniejszego Regulaminu. iMad jest uprawniony wstrzymać się z wydaniem sprzętu Apple do tego czasu, postanowienia tytułu III § 1. ust. 14 i 15 stosują się odpowiednio.
   14. Po upływie powyższego terminu, bądź też w przypadku zwrotu wysłanej do Klienta przesyłki kurierskiej ze sprzętem Apple, iMad ma prawo obciążyć Klienta kosztami przechowywania sprzętu w kwocie 5 zł brutto za każdy dzień przechowywania sprzętu, z zastrzeżeniem, iż łączna kwota przechowywania sprzętu nie może być wyższa niż początkowa wartość sprzętu.
   15. Nieodebranie przez Klienta sprzętu Apple w terminie 30 dni po zawiadomieniu go o zakończeniu naprawy, jak też braku przekazania iMad jakiejkolwiek informacji o przyczynach zwłoki oraz planowanym terminie odbioru sprzętu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia woli o wyzbyciu się sprzętu Apple oraz uznaniem go za porzucony w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego: „Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci”. Własność porzuconego sprzętu Apple nabywa iMad przez jego objęcie w samoistne posiadanie. Powyższe nie dotyczy Konsumentów. W przypadku Konsumenta, po bezskutecznym upływie terminu do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 13, Konsument otrzymuje ponowne zawiadomienie z wezwaniem do odbioru sprzętu w dodatkowym 7-dniowym terminie. Po tym terminie iMad uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości 10 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze sprzętu. 
   16. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia sprzętu Apple przy jego odbiorze. Dokonanie odbioru przez Klienta oznacza, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń co do jakości naprawy, stanu technicznego i sprawności sprzętu Apple.
   17. Składając zlecenie, Klient wyraża zgodę na przystąpienie do czynności wstępnej diagnozy oraz czynności naprawy przed upływem terminu, o którym mowa w tytule I § 3. ust. 1 i w tym zakresie nie przysługuje mu prawo odstąpienia wskazane w tytule I § 3. ust. 1.
   18. W zakresie, w jakim usługa serwisowa obejmuje wymianę oryginalnych części i elementów sprzętu Apple na nowe, Klient uzyskuje gwarancję na nowe i oryginalne części, gwarantowaną przez Apple, na zasadach wynikających z warunków gwarancji Apple lub DG iMad.
   19. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem nie zażąda wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, iMad uprawniony jest do wstrzymania się ze świadczeniem usług serwisu do czasu upływu tego terminu. 

   § 2.  Naprawa gwarancyjna.

   1. iMad świadczy usługi serwisowe w zakresie naprawy gwarancyjnej, do których został upoważniony przez firmę Apple, obejmujących wyłącznie sprzęt Apple posiadający ważną na terenie Polski gwarancję producenta (gwarancja Apple) lub DG iMad.
   2. Naprawa gwarancyjna odbywa się na warunkach określonych w tytule III § 1. i 2. niniejszego Regulaminu oraz – zależnie od okresu ujawnienia się usterki - w regulaminie gwarancyjnym Apple dostępnym na stronie internetowej producenta (www.apple.pl) lub Warunkach i Zasadach Świadczenia Dwuletniej Gwarancji iMad (dalej: Warunki DG iMad) dostępnych pod adresem www.imad.pl/dg_imad/, których znajomość i akceptacja przez Klienta jest warunkiem posiadania gwarancji i świadczenia usługi naprawy gwarancyjnej przez iMad. Zlecenie przez Klienta naprawy gwarancyjnej stanowi jednocześnie jego oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje warunki posiadanej gwarancji Apple lub DG iMad oraz wyraża zgodę na naprawę lub też wymianę sprzętu Apple lub jego części na nowy.
   3. Ważność gwarancji Apple oraz DG iMad weryfikowana jest na podstawie okresu ich obowiązywania podanego w systemie serwisowym Apple na stronie internetowej producenta (www.apple.pl) oraz systemie iMad, w odniesieniu do numeru seryjnego sprzętu Apple, oddanego do naprawy.
   4. W przypadku, gdy wyniki wstępnej diagnozy wskażą, że sprzęt Apple wymaga naprawy nieobjętej gwarancją, o której mowa w tytule III § 2. ust. 1, iMad informuje o tym Klienta. Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rezygnacji z naprawy albo zlecenia naprawy pogwarancyjnej na zasadach określonych w tytule III § 1. i 3. Regulaminu. Rezygnacja z naprawy zobowiązuje Klienta do pokrycia kosztów wstępnej diagnozy, zgodnie z tytułem III § 1. ust. 10 Regulaminu.
   5. W przypadku, gdy naprawa sprzętu Apple wymaga zgodnie z warunkami gwarancji wymiany całego sprzętu lub jego części, iMad dokonuje wymiany części na nowe. Wymiana na nowe oznacza, iż Klient przenosi własność części podlegających wymianie (wymontowanych) na iMad, które tym samym nie podlegają zwrotowi. 

   § 3.  Naprawa pogwarancyjna.

   1. iMad świadczy odpłatnie usługi serwisowe w zakresie naprawy sprzętu Apple nieobjętego gwarancją Apple ani DG iMad, a który jest objęty opieką serwisową firmy Apple.
   2. Na warunkach określonych w tytule III § 1. i 3. Regulaminu, iMad może zgodzić się świadczyć usługę serwisową sprzętu komputerowego niepochodzącego od firmy Apple. W takim wypadku Klient przed oddaniem sprzętu komputerowego do serwisu zobowiązany jest skontaktować się z iMad, celem uzyskania zgody na przyjęcie sprzętu do serwisu. W przypadku zgody iMad na objęcie sprzętu komputerowego usługa serwisową, usługa serwisowa świadczona jest po zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu.
   3. iMad ma prawo odmówić naprawy pogwarancyjnej sprzętu Apple.
   4. Po przyjęciu sprzętu Apple do naprawy, iMad dokonuje wstępnej diagnozy, na podstawie której ustala zakres i przybliżony koszt naprawy, o czym powiadamia Klienta. Naprawa jest wykonywana po uzyskaniu akceptacji Klienta, także w zakresie jej kosztów.
   5. Koszty naprawy obejmują wynagrodzenie iMad za czynności naprawcze, zgodnie z cennikiem przyjętym przez iMad oraz cenę nowych części, zgodnie z tytułem III § 3. ust. 7.
   6. Przed przystąpieniem do usługi serwisowej iMad jest upoważniony do zażądania od Klienta zaliczki na poczet przyszłych kosztów naprawy, o których mowa w tytule III § 3. ust. 5, w kwocie nie wyższej niż równowartości tych kosztów wynikających z wstępnej diagnozy. W takim wypadku usługa serwisowa pogwarancyjna świadczona jest wyłącznie po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w tytule III § 1. i 3. Regulaminu i przekazaniu iMad wymaganej zaliczki.
   7. W przypadku, gdy naprawa sprzętu Apple wymaga wymiany jego części, iMad dokonuje wymiany części na nowe, na koszt Klienta. Klient oświadcza, iż przenosi własność części podlegających wymianie na iMad, które tym samym nie podlegają zwrotowi, w zamian za nabycie nowych części po uzgodnionej cenie.
   8. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania czynności naprawy okaże się, iż naprawa wymaga  dokonania dodatkowych czynności lub wymiany dalszych części, co nie było uwzględnione w zleceniu, iMad poinformuje o tym Klienta na zasadach określonych w tytule III § 3. ust 4. Klient, który odstępuje od dalszej naprawy zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za czynności naprawy już wykonane przez iMad.
   9. Po zakończeniu naprawy iMad informuje Klienta o jej zakończeniu i ostatecznych kosztach naprawy.
   10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ostatecznych kosztów naprawy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zakończeniu naprawy, za wyjątkiem sytuacji określonej w Tytule III § 4. ust. 11 pkt b lit. b.
   11. iMad informuje, iż w przypadku zalania, w urządzeniu mogą wystąpić trwałe lub postępujące uszkodzenia, w tym korozja mająca wpływ na funkcjonowanie poszczególnych elementów urządzenia. W takim wypadku, wstępna diagnoza nie pozwala na wykrycie wszystkich możliwych skutków zalania, a dalsze usterki powstałe na skutek zalania mogą ujawnić się lub wystąpić w trakcie, jak i po naprawie. W takim wypadku ich usunięcie w ramach usługi serwisowej wymaga dodatkowych uzgodnień z Klientem w zakresie kosztów naprawy i faktycznej możliwości usunięcia usterki. W przypadku urządzenia, które uległo zalaniu, usługa serwisu dotyczy aktualnego stanu urządzenia i uzgodnionego zakresu naprawy. Z uwagi na zalanie, pomimo przeprowadzonej usługi, możliwy jest dalszy proces korozji urządzenia oraz występowanie nieobjętych dodatkowym uzgodnieniem, usterek powstałych na skutek zalania.

   § 4.  Wypożyczenie sprzętu.

   1. Apple, z zastrzeżeniem treści ust. 2, w przypadku zlecenia iMad przeprowadzenia serwisu/naprawy Jego urządzeń, w okresie obowiązywania gwarancji Apple, oferuje Klientom iMad dodatkową, bezpłatną możliwość korzystania z zastępczego urządzenia Apple w okresie naprawy/serwisu.
   2. O tym, czy Klientowi przysługuje uprawnienie do usługi bezpłatnego wypożyczenia urządzenia zastępczego Apple, decyduje komunikat Apple, generowany automatycznie przez system Apple, po przeprowadzeniu rejestracji urządzenia Klienta wraz z jego numerem seryjnym oraz wskazaniem przyczyny naprawy/serwisu urządzenia, o treści którego iMad powiadomi Klienta. iMad nie ma wpływu na treść komunikatu, o którym mowa w zdaniu 1., i powyższe nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta względem iMad o bezpłatne wydanie urządzenia zastępczego Apple.
   3. Umowa na bezpłatne wypożyczenie zastępczego urządzenia Apple, na podstawie odrębnego porozumienia z Apple, zawierana jest między Klientem a iMad.
   4. Umowa na bezpłatne korzystanie z zastępczego urządzenia Apple wiąże się z odpowiedzialnością finansową Klienta, której górną granicę stanowi wartość rynkowa urządzenia zastępczego Apple. Do umowy bezpłatnego wypożyczenia urządzenia zastępczego Apple bezpośrednie zastosowanie znajdują postanowienia określone w ust. 5-19 poniżej, z wyłączeniem opłaty za wypożyczenie w okresie naprawy/serwisu urządzenia Klienta.
   5. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 - 4, iMad udostępnia Klientowi możliwość skorzystania z odpłatnej usługi wypożyczenia urządzenia Apple na okres naprawy/serwisu Jego urządzenia (dalej: urządzenia zastępczego).
   6. Wypożyczenie urządzenia zastępczego następuje na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu, na podstawie odrębnej umowy wypożyczenia sprzętu, określającej również jego wartość w kwocie brutto. Wydanie urządzenia zastępczego następuje na podstawie dokumentu WZ określającego rodzaj sprzętu, ilość oraz numer seryjny, a nadto również opakowanie, akcesoria oraz dokumenty, które Klient otrzymał wraz z urządzeniem zastępczym. Zwrot urządzenia zastępczego przez Klienta do iMad potwierdzony zostaje dokumentem ZWZ.
   7. Stroną umowy wypożyczenia urządzenia zastępczego przez iMad może być wyłącznie Klient będący osobą pełnoletnią.
   8. Wypożyczenie urządzenia następuje na czas trwania naprawy sprzętu Klienta, z zastrzeżeniem ust. 13. Rodzaj sprzętu Klienta oraz numer naprawy zostaje wskazany przez Strony w umowie wypożyczenia. Klient uprawniony jest zwrócić urządzenie zastępcze do iMad jeszcze przed zakończeniem naprawy, w godzinach otwarcia salonu iMad. Opłata pobierana jest wyłącznie za okres rzeczywistego wypożyczenia urządzenia zastępczego, tj. do chwili jego zwrotu. Klient otrzymuje fakturę VAT obejmującą łączną kwotę wynagrodzenia związanego z wypożyczeniem urządzenia zastępczego.
   9. iMad zapewnia, że wypożyczone urządzenie zastępcze jest sprawne w normalnym zakresie funkcjonalności oraz w pełni nadaje się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
   10. Przystępując do umowy wypożyczenia Klient zobowiązany jest:

   a. przed odbiorem urządzenia zastępczego wraz z pracownikiem iMad przeprowadzić oględziny stanu technicznego i wizualnego urządzenia, a wszelkie ewentualne uwagi w tym zakresie powinny zostać zaprotokołowane w treści dokumentu WZ (powyższe nie dotyczy wad ukrytych). W tym zakresie iMad dodatkowo umożliwia Klientowi na terenie salonu iMad samodzielne, nieograniczone czasowo sprawdzenie funkcjonowania urządzenia.

   b. zapoznać się z zasadami działania urządzenia oraz jego dokumentacją techniczną, w tym z zaleceniami producenta oraz posiadać dostateczną wiedzę umożliwiająca mu prawidłową obsługę urządzenia.

   c. złożyć zabezpieczenie w postaci kaucji, w wysokości określonej w umowie wypożyczenia. Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń iMad o zwrot urządzenia zastępczego, z tytułu utraty wartości urządzenia w okresie używania, jego zniszczenia lub uszkodzenia, kosztów naprawy powstałych wskutek nieprawidłowego użycia urządzenia, kosztów serwisu sprzętu Klienta oraz należności powstałych tytułem kar umownych.

   1. W okresie korzystania z urządzenia zastępczego: 

   a. niedozwolona jest sprzedaż przez Klienta urządzenia zastępczego, ani jego obciążanie w jakikolwiek inny sposób, jak też rozporządzanie nim na rzecz osób trzecich,

   b. zabronione jest używanie urządzenia w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

   c. zabronione jest instalowanie na urządzeniu jakichkolwiek nielicencjonowanych programów, w szczególności pochodzących z niewiadomych źródeł,

   d. zabronione jest rozkręcanie, otwieranie urządzenia oraz zrywanie znajdujących się w nim plomb,

   e. Klient zobowiązany jest przechowywać urządzenie w sposób bezpieczny, w szczególności nie pozostawiać go bez nadzoru oraz dostępu osób nieupoważnionych,

   1. Od chwili odbioru urządzenia, przez cały okres trwania Umowy Klient ponosi odpowiedzialność:

   a. za skutki korzystania z urządzenia, jak i za wszelkie naruszenia prawa oraz szkody dokonane przy jego użyciu,

   b. za wszelkie uszkodzenia stanu fizycznego oraz technicznego, utratę urządzenia bądź zmniejszenia jego wartości, spowodowane działaniem sprzecznym z umową lub Regulaminem.

   1. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu urządzenia zastępczego w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu z jakim go otrzymał wraz z akcesoriami (kabel, zasilacz, itp.), pełną dokumentacją oraz zainstalowanym w chwili wypożyczenia oprogramowaniem – a więc w stanie, który umożliwi jego dalsze wypożyczenie, bądź sprzedaż jako produktu pełnowartościowego - w terminie kolejnych 2 dni roboczych od dnia, w którym Klient otrzyma wiadomość mailową bądź SMS o zakończeniu naprawy sprzętu przez iMad.
   2. W przypadku opóźnienia w zwrocie urządzenia przez Klienta, w terminie o którym mowa w ust. 13, iMad uprawniony jest do naliczania kary umownej w kwocie 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku urządzenia z systemem iOS lub 49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku urządzenia z systemem O SX.
   3. W chwili zwrotu urządzenia zastępczego iMad dokonuje oceny stanu technicznego oraz kompletności zwracanego urządzenia zastępczego (w tym akcesoriów). Jeżeli diagnoza urządzenia wykaże wadliwe funkcjonowanie, brak któregoś z jego elementów, bądź że urządzenie zastępcze zostało zniszczone lub uszkodzone w sposób obniżający jego wartość:

   a. iMad uprawniony jest do odmowy przyjęcia urządzenia zastępczego, w przypadku gdy jego naprawa nie jest możliwa – wówczas termin wypożyczenia przestaje biec, a iMad zalicza na poczet zapłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia urządzenia zastępczego kaucję, o której mowa w ust. 10 pkt c; 

   w każdym innym przypadku:

   b. Klient według swojego wyboru:

   lit. a. dokonuje naprawy urządzenia zastępczego w autoryzowanym serwisie firmy Apple, na swój koszt, poprzez przywrócenie stanu z chwili zawarcia Umowy [zgodnie z wynikami diagnozy urządzenia przez iMad] – wówczas datą zwrotu urządzenia jest dzień oddania urządzenia wolnego od wad (po naprawie), co związane będzie z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych należności, o których mowa w ust. 14; Ponadto, w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy urządzenia przez iMad, zgodnie z treścią tytułu III § 1. ust. 10, o wysokość których pomniejszona zostanie kwota kaucji.;

   lit. b. powierza naprawę urządzenia zastępczego Serwisowi iMad, a kolejno do zapłaty kosztów naprawy (zgodnie z cennikiem usług iMad) - wówczas dzień przyjęcia do Serwisu iMad poczytywany będzie za dzień zwrotu urządzenia zastępczego, z prawem iMad do zatrzymania kaucji, o której mowa w ust. 10 pkt c na zabezpieczenie pokrycia kosztów naprawy. Klient zobowiązany jest do zapłaty za naprawę w terminie 2 dni od dnia powiadomienia go o jej wykonaniu, jednocześnie zlecając usługę serwisu Klient upoważnia iMad do dokonania potrącenia należności związanej z usługą naprawy urządzenia zastępczego z kwotą kaucji. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące serwisu – z tym zastrzeżeniem, że w przypadku poinformowania Klienta o kosztach naprawy, gdy Klient nie zaakceptuje ich, zastosowanie ma ust. 15 pkt b lit. a, przy czym datą zwrotu urządzenia jest dzień oddania urządzenia wolnego od wad (po naprawie), co związane będzie z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych należności, o których mowa w ust. 14. Czas od przyjęcia urządzenia zastępczego do Serwisu iMad do powiadomienia Klienta o kosztach naprawy nie wlicza się do okresu.

   1. W przypadku zwrotu urządzenia w terminie późniejszym aniżeli określony umową Stron, iMad posiada uprawnienie do potrącenia kar umownych z kwotą kaucji Klienta podlegającej zwrotowi.
   2. W razie zwrotu urządzenia zastępczego w terminie określonym w Regulaminie oraz w stanie wolnym od wad, iMad po uregulowaniu przez Klienta kosztów naprawy serwisowanego sprzętu, wystawiając korektę faktury VAT stanowiącej załącznik nr 3 umowy wypożyczenia sprzętu, zwraca Klientowi kwotę kaucji w pełnej wysokości.
   3. iMad nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Klienta oraz osób trzecich:

   a. wynikłe na skutek utraty danych lub oprogramowania w związku z korzystaniem z urządzenia zastępczego,

   b. o charakterze utraconych korzyści i zysków,

   c. spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia zastępczego, niewłaściwym jego transportem, składowaniem lub przechowywaniem, bądź konserwacją,

   d. będące następstwem posługiwania się urządzeniem zastępczym niezgodnie z ogólnie przyjętymi
 zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego/elektronicznego,

   e. inne, spowodowane lub ujawnione w związku z sytuacjami powodującymi utratę gwarancji urządzenia zastępczego (zgodnie z pouczeniem wręczonym w chwili zawarcia Umowy).

   1. Klient zobowiązany jest przed zwrotem urządzenia zastępczego usunąć wszelkie utworzone przez siebie pliki, w tym osobiste i/lub poufne dane. W wypadku, gdy Klient chce aby jakiekolwiek utworzone przez niego pliki zostały przeniesione na jego urządzenie (telefon, komputer, dysk itp.), zobowiązany jest w tym celu wykonać kopię zapasową przy użyciu programów iTunes lub iCloud, co umożliwi ich dalsze kopiowanie/zapis. Klient akceptuje fakt, iż po dniu zwrotu urządzenia zastępczego iMad nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie pliki pozostałe na wypożyczonym przez iMad urządzeniu zastępczym.

   IV. Polityka prywatności.

   1. Dokonując rejestracji konta Klienta, bądź też poprzez złożenie zlecenia naprawy, Klient godzi się na dysponowanie przez iMad danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez iMad wraz z rejestracją konta - zgoda ta jest niezbędna dla rejestracji konta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
   2. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w zakresie w jakim iMad świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   3. iMad dbając o wiarygodność transmisji danych swoich Klientów oraz o zachowanie poufności przekazywanych przez niego danych stosuje w trakcie rejestracji Klienta oraz logowania w systemie – zaufanych certyfikatów SSL, służących do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanych strumieni danych.
   4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez iMad przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Klienta na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
   5. iMad jest administratorem danych osobowych Klienta, dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
   6. iMad zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych i ich poprawiania, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
   7. Zakres zgody, o której mowa w ust. 1 obejmuje zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez iMad, przekazanych przy zamówieniu lub rejestracji konta dla celów należytego wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług przez iMad w ramach posiadanego przez Klienta konta.
   8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany, do jej wypełnienia, a przekazanie przez niego danych oraz opinii jest w pełni dobrowolne.
   9. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić iMad zgody na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rejestracji lub uzupełnieniu swojego konta na portalu, wiadomości od iMad, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletter) oraz zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących opinii o dokonanej transakcji i zamówionych produktach w sklepie internetowym, od serwisów zajmujących się m.in. porównywaniem poziomu cen oraz badaniem stopnia zadowolenia klientów sklepów internetowych.
   10. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności internetowej bądź sprzedaży ratalnej, zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje również zgodę na przetwarzanie jego danych przez podmiot obsługujący płatność bądź kredyt, którymi obecnie są PayPro S.A. (właściciel serwisu Przelewy 24), Santander Consumer Bank S.A, Sygma Bank oraz Bank PKO BP S.A..
   11. W każdym przypadku iMad jest uprawniony, a Klient wyraża na to zgodę, do przekazywania podmiotom trzecim danych osobowych Klienta w zakresie koniecznym do wykonania umowy sprzedaży, w tym UPS Polska sp. z o.o. w Warszawie lub innemu wybranemu przez siebie dostawcy. 

   V. Dane zbierane automatycznie (cookies).

   1. Podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej iMad automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics.
   2. Pliki cookies, o których mowa w tytule V ust. 1 zd. 2, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej iMad. 
   3. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:

   a) podnoszenie jakości usług,

   b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów,

   c) tworzenie statystyk oglądalności,

   d) śledzenie preferencji Użytkownika.

   1. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
   2. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
   3. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies), powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces blokowania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
   4. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
   5. iMad uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. 

   VI. Postanowienia końcowe.

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
   2. iMad zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Klienta przy pierwszym logowaniu na konto Klienta z prawem do jego akceptacji, bądź rezygnacji z korzystania z konta Klienta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje Klienta od chwili jego akceptacji. W przypadku sprzedaży lub usług serwisu, które rozpoczęte lub zlecone zostały iMad przed datą zmiany Regulaminu, obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
   3. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży, świadczenia usług serwisowych lub korzystania z konta Klienta, w przypadku gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę iMad.
   4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej iMad, a obowiązuje Klienta z chwilą jego akceptacji.

   Załącznik do regulaminu: Wzór odstąpienia od umowy